Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ [ԾՆՆԴԵԱՆ], ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ ԿԼԱՅԵՑՒՈՅ

Ծագումն յարփւոյն, ը~, փառաց
Փայլեալ, ը~, յարարածս եւ լուսաւորեաց:

Լոյսն, որ ի սկըզբանէ աշխարհի,
Վերըստին հաստատի դարձեալ:

Դարձեալ նոր Իսրայէլ ի Քրիստոս, ը~,
Հաւատոյ սեամբ լուսաւորի:

Զլոյս մեծ գիտութեան, ը~, տեսին, ը~,
Ժողովուրդք` որք ի խաւարի:

Խաւար ստուերին աւրինացն փոխեալ, ը~,
Տեղի ետ լուսոյն ճըշմարտի:

Ճըշմարիտ Մելքիսեդեկ, անմայրն յառաջ,
Այսաւր անհայր ծընանի:

Ծնընդեամբն, որ ի Կուսէն,
Զաւրէնըս բընութեան ելոյծ ըզծնելոց:

Ծնեալքս յապականութիւն ցընծամըք
Ծընընդեամբ անապականին:

Անապական կուսածին Որդին
Զանապական շնորհեաց մեզ ծընունդ:

Ծընեալք աւազանաւն,
Ըզծընեալն ի Կուսէն փառաւորեցէք: