Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Արդ, աւրհնեալ ես փայտ կենաց եւ փըրկութեան,
Զոր տեսանողացըն ծանուցեալ զխորհուրդն:

Զքեզ Նոյեան տապանըն գուշակեաց փըրկող`
Զծառոյն Սաբեկայ գառն Աստուծոյ կախեալ:

Սանդուղք Յակոբեան յերկրէ յերկինս ելից,
Ցուպըդ Մովսեսեան ծովահերձող մեղաց:

Զմահաշունչ վիշապըն կըլանող հրաշիւք,
Ձող բարձող աւձին ի յաւրինակ ներհակ:

Գաւազան ծաղկեալ Ահարոնի նորոյ,
Զարքայն երկնաւոր պըտղաբերեալ ի քեզ:

Գայիսոն յաղթող նոր Յեսուայ բարձեալ,
Կանգնեալ Գողգոթա` նըշան ընդդէմ մահու:

Կառըք քառադէմ քերովբէիւք բերեալ,
Սուրբըն սրովբէից փառաւք ի քեզ բազմեալ:

Լեառըն դիտանոց իմանալի Սիոն,
Սիւն իմաստութեան տանն Աստուծոյ բարձող:

Լոյս Տեառն երեսաց նըշանակեալ ի մեզ,
Զէն երկիւղածաց դիմակ նետից գաղտնեաց:

Բարունակ բերող ուրախարար պըտղոյն,
Հընձան ողկուզի ճըշմարտութեան որթոյն:

Սեղան հոգեւոր յերկնից իջեալ հացին,
Խառնարան անոյշ երկնավըտակ աղբիւրն:

Խորհուրդըն ծածկեալ ի սկըզբանէ յազգաց,
Քեւ յայտնեալ ցուցաւ Բանն ի Հաւրէ ծընունդ:

Զլոյս փառաց արկողն, որպէս զաւթոց ծածկոյթ,
Մերկ կրեցեր մարմնով ընդ մերկութեան մերոյ:

Արեամբ Աստուծոյ հոսեալ ի քեզ ներկար
Եւ յահեղ բոցոյն ոչ տապացեալ կիզար:

Աթոռ անեղին քառակերպեան գըտար
Եւ կառք հըզաւրին` հեծելութեան մարտի,

Որով ի դըժոխս իջեալ փըրկեաց զգերեալսն
Եւ քեւ պըսակեաց զեկեղեցի իւր սուրբ:

Պահեա ի հաւատըս ճըշմարիտ ըզսա,
Ի սմա` եւ զմանկունըս հաւատոյ անշարժ:

Զգիր պարտեաց մերոց լուասցես ջըրոյն բըղխմամբ,
Ի կեանըս գրեսցես արեամբն ի քեզ մածեալ:

Եւ յորժամ ծագիս յարեւելից նըշան,
Շնորհեա' մեզ դասիլ խաչակրաւնից դասուցն:

Ընդ նոսին երգել միշտ աւրհնութիւն յաւէտ,
Սուրբ Երրորդութեան փա~ռք յաւիտեանս, ամէն: