Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻՆ, ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ ԱՍԱՑԵԱԼ

Ներպարունակեալ խորհուրդ լուսոյն ի հրեղինաց
Այսաւր ի յերկրի յայտնեալ ցուցաւ հողեղինացս:

Էական Բանին բնութիւն մարմնով պարածածկեալն
Այսաւր ի Թաբաւր արտափայլեալ պայծառ ծագմամբ:

Րաբունեացըն պետք երից ընտրեալ առաքելոցն
Անկեալ դողային` յահեղ լուսոյն ոչ հանդուրժեալ:

Սոսկալի հրամանն ածեալ զՄովսէս ի մեռելոց,
Զմեծըն Հեղիաս ի կենդանեաց վայրաբերեալ:

Էնն Աստուած եւ Հայր յերկնից ձայնիւ աղաղակէր.
_ Դա' է իմ Որդի, դըմա' լուարուք, որդիք մարդկան:

Սուրբ Հոգին ընդ Հաւր հովանացեալ իւր էակցին,
Ի նըմանութիւն լուսոյ փայլեալ պայծառ ամպոյ:

Ի Թաբաւր լերինն խորհուրդ յայտնեալ Երրորդութեանն,
Զոր եւ Պետրոսի երիւք ազդէր տաղաւարաւք:

Երգս առեալ Դաւիթ յառաջագոյն նախաձայնէր.
_ Թաբաւր եւ Հերմոն, _ ասէ. _ յանուն քո ցընծասցեն:

Րոպէից հանուրց այսաւր ծագեաց լոյսն երկնային
Եւ պայծառացոյց զեկեղեցիս հեթանոսաց:

Գոչեմք ընդ տեսողսն այսաւր լուսոյդ անճառելւոյ.
_ Փա~ռըք ծագողիդ այժմ եւ յաւէտ, միշտ յաւիտեանս: