Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻՆ, ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԵՍԻ ԱՍԱՑԵԱԼ

Գրիգորիո'ս, առաքինի հըսկող,
Քրիստոսի զինուոր յասպարիսին արի.
Ուրախ լե'ր ի փառս արքայութեանդ երկնից:

Գրիգորիո'ս, ի վէմն Յիսուս շինեալ,
Զոր ոչ շարժեցին չարչարանացն հեղեղք.
Ուրախ լե'ր, հանգեար յաշխատանաց քըրտանց:

Գրիգորիո'ս, որ խաղացեր ընդ սուր,
Ի հուր փորձեցար անպարտ վըկայ Բանին.
Ուրախ լե'ր, ըզքէն Տէր գոհանայ առ Հայր:

Գրիգորիո'ս, ի գուբ ստուերին իջեալ,
Կոխեցեր ըզգլուխ անդ վիշապին մեծի.
Ուրախ լե'ր, ելեր այժմ ի չըքնաղ խորանսդ:

Գրիգորիո'ս, աւետաւոր բըժիշկ,
Քո չարչարողացն հատուցանող բարի.
Ուրախ լե'ր, ծընող մանկանց, զոր ետ քեզ Տէր:

Գրիգորիո'ս, դիւաց մերժող բանիւ,
Զգազան թագաւորն մարդ ըստացար դարձեալ.
Ուրախ լե'ր ի հաւտս, զոր ըստացար արեամբ:

Գրիգորիո'ս, իմանալեաց տեսող,
Զձեւ մեծ խորանին ըզգայապէս շինող.
Ուրախ լե'ր աստէն ի տիրական աթոռդ:

Գրիգորիո'ս, ի հրամանէ վերնոյն
Քահանայապետ մեզ աւծեցար Հոգւովն.
Ուրախ լե'ր, պըսակ երկնահանգոյն բեմին:

Գրիգորիո'ս, միայնութեան սիրող,
Անընդմիջաբար միշտ ընդ Աստուած խաւսող.
Ուրախ լե'ր, մատեար յիմանալիդ ի լեառն:

Գրիգորիո'ս, ի քէն ծընեալ որդիքս
Այսաւր միաձայն եղանակեմըք քեզ.
Ուրախ լե'ր, սուրբ հայր, յիշատակի քո տաւնս:

Գրիգորիո'ս, սերովբէից կըցորդ,
Զմեզ ձայնակցեցեր լուսաւորիչ բանիւ.
Ուրախ լե'ր, վարդապետ, Աստուած ի մէնջ աւրհնի: