Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻՆ, Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ

Արփիական, ը~, լոյսն.
Որ ի ծոց Հաւր իջեալ յերկնից ծածկեցաւ մարմնով,

Մարմնով ծածկեալ, ը~, լոյսն
Այսաւր փայլեաց փառաւք ի Թաբաւր լերինն:

Լերինք ցընծասցեն այսաւր
Առաջի Տեառն` Հերմոն եւ Թաբաւր:

Ի Թաբաւր պարեն, ը~,
Դասք առաքելոցն այսաւր եւ մարգարէիցն:

Մարգարէքն Մովսէս եւ Հեղիաս
Եկին ի տեսանել` որում ցանկային:

Ցանկալին էից, ը~, Հայր
Ի բարձանց աղաղակէր. Դա' է Որդի իմ սիրելի:

Սիրող Որդւոյ, ը~, վէմն
Յաւրինէր երիս տաղաւարս` Տեառն եւ ծառայիցն:

Ծառայքս ելցուք ի լեառըն,
Տեառըն երկիր պագցուք` ի նմա ծագեալ լուսոյն:

Լուսաւորե'ա ըզմեզ, Քրիստոս,
Յորժամ գաս հայրենի փառաւք ի նորոգել զերկիրս

Երկիրս ընդ երկնայնոցն
Մատուցանեմք քեզ, Տէր, փառս ի յաւիտեանս, ամէն: