Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Ն որ ծաղիկ պայծառ ցուցաւ
Այսաւր ի նոր բուրաստանին,
Ե րփնազարդ հոգւոցըն տունկք
Կենդանացան կանաչութեամբ,
Ր ենական լուսոյ սաղարթք
Ի հոգեւոր գարունս փըթթեալ,
Ս իրով մեռեալըն վասըն մեր
Յարոյց ընդ իւր զանկեալ բնութիւնս:
Ե րեւեցաւ լոյս յարութեան
Ի խաւարէ ստուերաց մահու,
Ս աւառնացեալ սերովբէին
Նըստէր փայլեալ վերայ վիմին,
Ի ձայն քաղցրիկ փողէր կանանցն.
_ Յարեաւ խաչեալըն Տէր Յիսուս,
Կենդանարարըն մեռելոց,
Զի՞ զկենդանին ողբայք մեռեալ:
Նա զդըժոխոց դրունս խորտակեաց
Եւ զբռնութիւն մահու ելոյծ,
Զգլուխ վիշապին ջախեաց մահուամբ,
Արբոյց նըմա զճաշակ մահու,
Դարձոյց զգերեալ հոգիսն ի նմա,
Աւար առեալ ել ի բարձունս,
Բաշխէ զպարգեւս որդւոց մարդկան:
Եկայք տեսէ'ք ըզգերեզմանն
Յաստուածային մարմնոյն ունայն,
Պետրեան դասուն պատմող լերուք,
Մահկանացուաց տուք զաւետիս,
Թէ` մահ մեռաւ, կեանքըն յարեաւ:
Ընդ անմահից անմահացեալքդ`
Համաձայնեալ տուք աւրհնութիւն
Յարուցելոյն` փա~ռք յաւիտեանս:


ԽԳա. ՏԱՂ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

Ն որ ծաղիկ պայծառ ցուցաւ
Այսաւր ի նոր գերեզմանէն,
Երփնազարդ հոգւոցըն տունկք
Կանաչացան կենդանութեամբ,
Րենական լուսոյ սաղարթք
Ի հոգեւոր գարունս փըթթեալք,
Սիրով մեռեալըն վասըն մեր
Յարոյց ընդ իւր զանկեալ բնութիւնս:
Երեւեցաւ լոյս յարութեան
Ի խաւարի ստուերաց մահու,
Սաւառնացեալ սերովբէին
Նըստէր փայլմամբ վերայ վիմին,
Ի ձայն քաղցրիկ փողէր կանանց.
_ Յարեաւ խաչեալն Յիսուս Աստուած,
Եկայք տեսէ'ք ըզգերեզմանն
Յաստուածային մարմնոյն ունայն:
Բաշխէ պարգեւս որդւոց մարդկան
Մահկանացուաց կենդանական.
Աւար առեալ ել ի բարձունս,
Զմարդիկ դասեաց ընդ զըւարթունս:
Նա զդըժոխոց դրունս խորտակեաց
Եւ զԲելիար դատապարտեաց,
Ստացաւ զԱդամ անդրէն ի կեանս
Յադենական տեղն եւ ի փառս: