Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՀԱՄԱՒՐԷՆ ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ, Ի ՆԵՐՍԷՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ ՀԱՅՈՑ

Այսաւր մայր Սիոն ցընծայ տաւնելով,
Բանայ զառագաստ, զարդարի փառաւք,
Գոչէ խընդութեամբ յաւր յիշատակի
Դասուց ընտրելոց սուրբ հայրապետաց,
Երջանիկ խըմբից սուրբ վարդապետաց:
Զաւրք երկնից ընդ մեզ տաւնակից լինին,
Էրկիրս երեւի երկնից վեհագոյն,
Ընդ իննեակ պարուց աստ պարագայից:
Թագաւորն երկնից փոխան իւր կարգեաց
Ժառանգս աթոռոց զքահանայապետս.
Ի Հոգւոյն Սըրբոյ լըցեալք գիտութեամբ
Լուսաւորեցին սուրբ զեկեղեցի,
Խորհըրդով ծանեան ըզխորս Աստուծոյ,
Ծանուցին բանիւ բանաւոր հաւտից.

Կենացըն հացի քաղցելոց բաշխողք,
Համեղաճաշակ գինւոյն մատըռուակք,

Ձայնիւ կոչեցին առ ի ճաշակել.
Ղաւղեաց յաշխարհէ մէգ տըգիտութեան:
Ճառագայթ լուսոյ յերկիր ծագեցէք,
Միածնին քարոզք ճըշմարիտ բանիւք
Յանմահ աղբիւրէն ըզմեզ արբուցէք,
Նոր նորոգելով հոգւով գիտութեամբ.

Շարժմամբ վըտակաց ի յորովայնից
Ուրախ արարէք զքաղաքս Աստուծոյ :
Չարին արմատոց տապալիչ տապարք,
Պարուց ոչխարաց հովիւք եւ տածողք,
Ջրով կենարարաւ սնուցողք ըզգառինս,
Ռահիւք ի յերկինս առաջնորդեցէք`
Սըրբելով զոգիս սուրբ աւազանաւն:
Վարդապետք բարիք բանիւ եւ գործով,
Տան եկեղեցւոյ տընտեսք իմաստունք,
Րաբունք կատարեալք տղայոց ի Քրիստոս,
Ցաւղեցէ'ք ստեամբ կաթն խառնեալ ընդ մեղու,
Ւիւթիւ Սուրբ Հոգւոյն ըզհինն եւ ըզնորս,
Փութացեալ ելէ'ք առ հովիւըն քաջ,
Քաւիչ մեզ լերուք բարեխաւսելով: