Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՀԱՄԱՒՐԷՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԱՑ, ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԷՍԻ

Արեգակն արդար ըզհուր սիրոյ ծագեալ,
Զանհաւատութեան սառըն հոգւոց հալեաց.
Բանաւոր ծառոց երեւեցան ծաղիկք,
Երփնազարդ գունով, անուշահոտ բուրմամբ:

Գարուն հոգեւոր դալարացոյց զոգիս,
Գաւսացեալ տընկոց կանաչացան սաղարթք,
Դրախտին Ադենայ ծառք բազմացան յերկրի,
Ի տանն Աստուծոյ արմաւենիք տընկեալք:

Երկնից լուսաւորքն իջեալ շըրջին ընդ մեզ,
Եւ աստեղք պայծառք` համաբնակից մարդկան,
Զաւրք անմարմնականք զըւարճացեալ տաւնեն,
Մարմնաւոր զա րաց համադասեալ նոցունց:

Էրեւեալ սըրբոցն ի հանդիսի ճըգանց
Զաւրացուցանել ի հոգեւոր մարտին,
Ըզհրաւէրս ետուն ի հարսանիսն երկնից,
Ընդ որս եւ մըտին արեաներանգ զգեստիւք:

Թագաւորն անմահ ի յաշխարհէ մահու
Առեալ իւր զինուորս, անմահացոյց բնութեամբ
Ժողով զինուորաց թագաւորին երկնից
Գրեցան` ժառանգել զԵրուսաղէմ վերինն:

Ի յերկրի ճըգնեալ չարչարանաւք մարմնոյ`
Ի յերկինս ելին գերապայծառ լուսով,
Լըւան զկենարար հովուապետին բարբառ,
Ընթացան ի յաղըն բանաւոր զենմունքն:

Խաչի եւ մահու ճանապարհի հովուին
Եղեն հետեւեալ ողջակիզեալ գառինքն,
Ծընան վերըստին աւազանաւ նորով,
Մըկըրտեալք արեամբ զբաժակ մահու արբին:

Կոյսք, իմաստութեամբ զլապտերս հոգւոց լուցեալք,
Կանացի բնութեամբ մահու եղեն յաղթողք,
Հուր սիրոյ յինքեան սուրբ փեսային վառեալք
Զհուր մեղաց բոցոյ զայն շիջուցին արեամբ:

Ձիւնափայլ զոգւոց ըզպատմուճանս լուացեալ,
Գոյն արեան մարմնոյ պըսակ փառաց ներկեալ,
Ղամբարմամբ լուսոյ ի յառագաստ մըտին,
Մաքուր հարսանեաւքն ուրախացան յաւէժ:

Ճըշմարիտ վըկայք Աստուածորդւոյն եղէք,
Վըկայեցելոյն Հաւր կամաւոր մահուամբ,
Միածնի Բանին մարմնով վասն իմ մահու
Մահակից գոլով չարչարանաց կըցորդ:

Յամենայն ազանց ընծայեցայք պըտուղ,
Մեծ քահանային երախայրեաց նըւէրք,
Նըռնենեաց նըման յետ գարնայնոյ ծաղկեալք,

Ծաղկեալ նըշենեաց ի յերկրորդին սկըզբանց:

Շարադրին շինուածք անդամըք ձեր հատեալ,
Աստիճանք ելից յերկրէ յերկինըս մեզ,
Ոտից ձեր հատմամբ մեզ ուղղեցէք շաւիղս,
Ձեռաց եւ մատանց ըզմեզ գրեցէք ի կեանս:

Չարաչար կիզմամբ ողջակիզեալ մարմնոյդ,
Ըզմեզ փըրկեցէք ի կիզանող բոցոյն,
Պատուական գըլուխք յաւդեալ ի գլուխն Յիսուս,
Ըզմեզ յաւդեցէք ընդ նոյն հիւսմամբ սիրոյ:

Ջախմամբ անդամոց ձեր ընդ սիրոյ նորին
Զհոգիս մեր յախտից բըժըշկեցէք ցաւոց
Ռահիւք յաշխարհէ հալածանաւքն ըզձեզ
Յաշխարհըն վերին բարձրացուցէք ըզմեզ:

Սոսկալի ճըգամբք սուրբ վըկայից քոց, Տէ'ր,
Ի հնութեան մեղաց վերնորոգեա' ըզմեզ.
Վիրաւք քերանաց եւ գազանաց քանցիւք
Ի թունից վիրաց չար վիշապին` փըրկեա':

Տարախիլ ունկամբքն եւ կուրութեամբ աչացն
Լո'յս ծագեա յոգիս եւ զլըսելիս մաքրեա'.
Րախճանից անձանց տըրտմականաց կըրիւք
Զմեզ ի սգոյ մեղաց յուրախութի'ւն դարձո:

Ցաւալից սըրտիւքն եւ խաւարին բանտիւքն
Ի լոյսն ընդ նոսին շնորհեա' եւ մեզ լինել,
Ւիւծմամբ անդամոցն ի կիզանող տապակս
Զբոց տապոյ մեղաց շիջո յոգւոյս մասանց:

Փառացն անճառից ընդ երջանիկ վըկայսն
Հաղորդ զմեզ ընկալ աղաչանաւք սոցա.
Քե'զ, ընդ երանեալ մարտիրոսաց դասուցն,
Փառաց թագաւո'ր, մատուցանեմք ըզփառս: