Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Նորահրաշ տաւնիւս տեսանողացըն ցընծասցուք,
Ունակաց Հոգւոյն յիշատակաւ պայծառասցուք:

Երրաբուն Էին ծովածաւալ շնորհին հոսման
Զոգիս յարդարեալ ըստ ծարաւուտ երկրի յարբումն:

Րաբունւոյն էից Հոգւոյն Սըրբոյ աշակերտեալք
Ընտրեալ ի հովուաց, հովուէր սոքաւք զհինն Իսրայէլ:

Սըրբեալ մաքրութեամբ զիշխանական հոգւոյն իմաստ,
Տըպաւորելով ի նմա ըզլոյսն արփիական:

Էին անեղին անճառ խորոց խորհըրդագէտք,
Տեսլեամբ անմարմնոցըն հրեղինաց լուսաւորեալք:

Սոսկալի փառացն անհասութեան գոլով տեսողք,
Նոր այնու ստացան աչք գերազանց ունկն ի լըսել:

Ի ներկայ ժամու զապագայից տեսեալ զխորհուրդ,
Հոգին ծանուցեալ զանեղականսն իբրեւ զեղեալս:

Երկնաւորք յերկրի անճառելեացըն մեզ պատմողք:
Ամպանման հոսեալ զանձրեւ կենաց առ ծարաւիս:

Րամեալք ի Սիոն եկեղեցիք հեթանոսաց,
Տաւնեմք զաղբիւրացն Իսրայելի սուրբ զյիշատակ:

Գոչմամբ մաղթանաց մեղաւորացըս թողութիւն
Հայցեցէք առ Տէր, որում հանցուք փառք յաւիտեանս: