Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ], ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ

Նորահրաշ արեգակն այսաւր ծագեցաւ աշխարհի
Ի գբոյ խաւարէ,

Եւ կեանք անվախճան տըւաւ մահացու բընութեանս
Ի ստուերաց մահու:

Րամից մեռելոց այսաւր պըտուղն առաջին յարեաւ
Ի գերեզմանէն,
Սիրով սուրբ կանայքն եկին աւծանել անոյշ իւղովք
Զաւծեալըն Քրիստոս:
Երեւեալ լուսափայլ հրեշտակըն գոչէր` ասելով.
_ Յարեաւ խաչելեալն:
Սարսեալ փախչէին` տըկար բնութեամբ ոչ տանելով
Տեսլեան զըւարթնոյն,

Իսկ Մարիամ ժուժկալեալ արժանի եղեւ տեսանել
Զանձկալին ինքեան,

Եւ գնացելոցն պատահիւր ի ճանապարհի յարուցեալն
Յողջոյն կենդանի:

Րաբունւոյն զողջոյնն այն առեալ տանէին աշակերտացն.
_ Տէրըն մեր յարեաւ:

Գանձին ծածկելոյ, զոր այսաւր գըտեալ մեծացաք,
Տացուք միշտ ըզփառս: