Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Նոր լոյս յարփենւոյն առեալ Որդիքն Որոտման,
Որդւոց Սիոնի ծագեն Աւետարանաւն:

Եդեմեան վըտակ բըղխեն յերկիր ծարաւուտ,
Ծառքըն Տեառն ըմպեն յամպոց զանձրեւըն կենաց:

Րաբունն երկնաւոր յաւտեալ զորթըն հոգեւոր,
Զուռս ի նոյն հաստեալ սըրբեաց լինել պըտղաբեր:

Սիրելիք սիրոյն զբաժակն ըմպել խոստացան,
Մըկըրտել արեամբ ընդ նոյն կամաւ յանձն առին:

Էն ի միշտ Էէն ծընեալն մարմնով ծընանի,
Զոր քարոզք Բանին տեսին եւ շաւշափեցին:

Սիրատարփ զլանջաւքն անկեալ կիզանող բոցոյն,
Զոր եւ ի լերինն Թաբաւր տեսեալ թըմբրեցան:

Ի մակադրութիւն անուանց վերապատուեցան,
Յորդւոց Զեբեդեայ փոխեալ յՈրդիսն Որոտման:

Եւս ի բարձրագոյն ելեալ որդի կուսական,
Էութեան Բանին պատմող գոլ աստուածաբան:

Րենական լուսով լըցին զաշխարհս ամենայն,
Անձկալի հոգւով առ նոյն վերափոխեցան:

Գովել զըստեղծողն էից զԲանըն ծանուցին,
Որում եւ տացուք ըզփառս ընդ Հաւր եւ Հոգւոյն: