Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Ցընծան այսաւր երկինք
Եւ երկնային զաւրք անմարմինք:

Ցընծայ լոյս եղանակ
Ընդ անեղին լուսոյ ծագման:

Ցընծայ լուսին ստուերին
Փայլմամբ լուսոյ անըստուերին:

Ցընծան պարք աստեղաց
Ընդ յարութիւն յաւրինողին:

Ցընծան երկիր եւ ծով`
Ի հնութենէ նորոգելով:

Ցընծան ծառք անտառի
Ըստ իսկըզբանըն զարդարին:

Ցընծան բոյսք դալարի
Ի գարնայնոյս իմանալի:

Ցընծան կենդանականք
Ընդ անմահին կենդանութեան:

Ցընծան որդիք մարդկան,
Քանզի յԱդին դրախտըն դարձան:

Ցընծայ եկեղեցի`
Զփեսայն տեսեալ յառագաստի:

Ցընծայ նորով Զատկիս,
Զենմամբ գառինն անարատի:

Ցընծան ըզգայարանքս`
Աւծեալք արեամբ պատարագին:

Ցընծամք այսաւր ի տիպ
Հանդերձելոյ մեր յարութեան:

Ցընծամք եւ անդ փառաւք,
Պարեմք ընդ զաւրս իննեակ դասին:

Ցընծամք փառատրելով,
Միշտ զյարուցեալըն գովելով: