Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Առաւաւտ լուսոյ արեւելեան ազանց,
Աւրիորդըն սուրբ, յարեւմըտից ծագեալ,
Ռահըս լուսափայլս երկրաւորաց ուղղեաց`
Երանել յերկինս ի հրեշտակաց կայանս:

Հռիփսիմէ կոյսըդ թագազարմից երամ,
Երկնից փեսային հարսն ընծայեալ յերկրէ,
Ռետին քաղցրութեան մեզ ի շըրթանց բըղխեալ,
Զիւղ թափեալ անունն անուշահոտ բանիւ:

Ի փեսաւէրացն առաքելոց դասուց
Հաւատոյ վիմէն յեկեղեցւոյ փողոյն,
Փեսային իւրում առաքեցաւ ընտրեալ
Ի Հայաստանեայց առագաստի մանկունս:

Սիրով արքային, յորում ջեռեալ վառէր,
Յաղթեաց բըռնութեանց թագաւորաց երկրի.
Ի ձայն քաղցրութեան բարեկամին գոչէր.
«Արի, որ նընջեսդ ի գբի ներքնումն եդեալդ.

Մաքուր մեր արեամբ զվիճակըս քո հերկեալ,
Ե'լ, մըշակ հոգւոց, եւ սերմանեա' բանիւ.
Երթամք պատրաստել քեզ աւթեվանս յերկինս,
Ընդ քեզ` եւ ծնելոցըն քեւ աւազանաւնե:

Կենդանի վըկայք, կոյսք իմաստունք եւ սուրբք,
Մարք մեր հոգեւոր, ծընողք յորդիս լուսոյ,
Ողջախոհութեանցըդ մայր Գայիանէ
Եւ սընունդ բարի կոյսըդ Հըռիփսիմէ, _

Յերեսնից եաւթանցըդ մեծ վըկայուհեաց
Հայցեմք, պաղատիմք բարեխաւսել ընդ մեր.
Սուրբ Երրորդութեանն ընծայեցէք մաղթանս`
Շնորհել թողութիւն մեր յանցանաց բազմաց:

Նոյն վերակոչիլ ի հանդերձեալսն ընդ ձեզ
Ի ժառանգութիւն արքայութեան երկնից,
Էին միայնոյ մատուցանել ըզփառս
Յարազուարճ ձայնիւ յաւիտենից յաւէտ: