Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՍՐԲՈՅՆ ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ ՆԱԽԱՎԿԱՅԻ, ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԷՍԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ

Ի խաչին տընկեալ որթոյն
Ողկոյզ վաղահաս խայծեալ,
Քարամբըք ճըմլեալ գինի
Ուրախարար սիրով:

Սէր սիրոյ սերման ծընունդ,
Սիրաբողբոջ բուսոյ ծաղիկ,
Պըտուղ քաղցրահամ ճաշակ
Հրեշտակատիպ տեսիլ:

Տեսանող Էին լուսոյ
Անտեսին Հաւր ի բարձունս.
Այլեւ ծոցածին Բանին
Անեղին եղեալ երբին:

Երբեմն անեղին առեալ
Սկիզբն եղականի բնութեանս,
Զոր եւ տեսեալ վըկայն
Յերկինըս բազմեալ փառաւք:

Փառաց թագաւորն երկնից
Յայտնեալ զինուորին յերկրի.
_ Ի յասպարիսիդ վասն իմ
Դու մի' երկընչիր, _ ասէ:

Ասէր աղաղակելով
Առ տիրասպանիցն հանդէս.
_ Ահա տեսանեմ զՅիսուս
Հաւր ընդ աջմէ նըստեալ:

Նըստեալն յառնէր ցուցանել
Վերին հրեղինաց դասուցն.
_ Տեսէ'ք զհողեղէն բնութիւնն
Վասն իմ չարչարեալ նըման:

Նըման խաչելոյն հայցէր
Թողութիւն ըսպանողացն,
Որով կոչեցեալ Սաւղոս
Սորին հետեւեալ ոտից:

Ոտիւք սըլացեալ յերկինս
Ի ձեռըս քո, ասէ,
Յիսո'ւս, աւանդեմ զհոգիս
Մինչեւ ի գալուստ քո սուրբ:

Սուրբըդ Ստեփանոս պըսակ
Եւ նախամարտիկ վըկայ,
Վասըն տաւնողացըս քո
Լեր միշտ բարեխաւս առ Տէր: