Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Նորահրաշ ծնընդեան քո, Տէ'ր,
Ընդ մոգուցն երկըրպագեմք,
Երկնաւոր հովուիդ երգեմք
Զերգս հովուացն` փա~ռք ի բարձունս:

Րաբունւոյդ աշակերտեալքս
Ընդ հրեշտակս այսաւր պարեմք,
Սրովբէից համաձայնեալ`
Յայտնութեամբ քո, Տէ'ր, ցընծամք:

Երեւելոյդ ի փըրկել
Քեւ փըրկեալքըս պաղատիմք.
_ Սըրբեա' ըզմեզ ի մեղաց
Կենարար քո սուրբ ծնընդեամբ.

Ի փա'ռըս վերաբերեա
Աղաչանաւք Աստուածածնին:
Եւկեալ նորոգող փըրկչիդ
Նորոգեալքս երգեմք ըզփառս: