Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ Ի ՍՈՒՐԲՆ ՀՌԻՓՍԻՄԷ, Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ ԱՍԱՑԵԱԼ

Նորահրաշ արեգակ իմանալի,
Յարեւմըտից մեզ ծագեցար ի վիմէն հաւատոյ.
Հարսն արեգականն արդարութեան, ո~վ սուրբ Հռիփսիմէ:

Եկեալ ի դրախտէն կենաց տունկ խընկաբեր,
Զըմուռ եւ հալուէ, տաշխըս, կասիա, կընդրուկ, կինամոն.
Հարսն Քրիստոսի ընտրեալ ի բիւրուց, ո~վ սուրբ Հռիփսիմէ:

Րաբունւոյն հետեւող ճանապարհի,
Խաչին բառնալով չարչարանաւք արեամբ եւ մահու.
Հարսն անմահ փեսային կոյս անարատ, ո~վ սուրբ Հռիփսիմէ:

Սիրով բաղձման խանդակաթ ըղձմամբ Հոգւոյն,
Անձուկ վառեալ տարփըմամբ սըրտիւ ի սէր փեսային.
Հարսն Որդւոյ թագաւորին գեղեցկութեամբ պըճնեալ, ո~վ սուրբ Հռիփսիմէ:

Երեւեցար ծաղիկ գարնայնոյ,
Անուշահոտ վարդ կարմրերփեան, շուշան ոսկետիպ, նարդոս եւ քըրքում.
Դաստր արքայի յոսկեհուռըն պաճուճեալ, ո~վ սուրբ Հռիփսիմէ:

Սաւառնեալ ըստ աղաւնեաց,
Ելին ի յերկինս ընդ քեզ ընկերըք քո.
Մըտէք ի տաճար թագաւորի ի հարսանիս անապական
յուրախութիւն յաւիտենից, ո~վ սուրբ Հռիփսիմէ:

Ի նոյն յառագաստ լուսոյ կացեալդ,
Ընդ աջմէ սուրբ փեսային դըշխոյ զարդարեալ, թագիւ պըսակեալ.
Հայցեա' միշտ եւ մեզ վերաբերիլ ընդ ձեզ ի փառս, ո~վ սուրբ Հռիփսիմէ: