Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ


Նորոյ գինւոյն իմաստութեան
Յոգիս նորոգ արկող Յիսուս.

Երրախումբ միակին խորհուրդ
Անհաս ի հնումն նորոց պարգեւ:

Րենական լոյս յարփւոյն ծագեալ
Ի րաբունից փայլեալ յաշխարհս:

Սապէս ծով ու երկիր լըրիւ
Սոքաւք լըցեալ գիտութեամբ Տեառն:

Երգէ Դաւիթ` գետք Աստուծոյ
Ջրովք պարարին բըղխմամբ Հոգւոյն:

Սըմին նըման համբարձան գետք
Ի ջուրց բազմաց ձայն քարոզչաց:

Իմանալի գետոցս այս գնացք
Ուրախ առնեն զքաղաքըն սուրբ:

Եկայք, տածեալք ի ջրոյն կենաց,
Տընկեալք ի գաւիթս Աստուծոյ:

Րամեալք ի մի զմեզ տընկողացւ
Զտաւնս կատարեմք ի տանըն Տեառն:

Գոչեմք ընդ հարցն համաձայնեալ,
Զփառս համագոյ Երրորդութեանն: