Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Նոր տաւնիւս երկնաւորաց հրեշտակական դասուց
Եկայք ցընծասցուք, նոր ժողովուրդք, այսաւր:

Երջանիկ զուարճացելոցն յաւէտ` հոգւոցն սրբոց
Հաղորդք եղիցուք ուրախական երգով:

Րաբունեացն իմանալեաց հողեղինացս ազանց
Մատուսցուք բանիւ աղերսական նըւէր:

Սըրբազանք եւ երկնայինք աստուածամերձ հոգիք,
Քահանայապետք մըշտապաշտաւն բուրմամբ,

Էական բարւոյն պաղատեցէ'ք յաւէժ
Վասն եկեղեցւոյ մանկանց պահիլ անփորձ:

Սոսկալիք յերկաքանչիւրսն, մեզ աւգնական լերուք,
Բարեկամք բարիք եւ մարդասէր հոգիք:

Ի մարմնոյս լուծանելոյ հոգւոց կապից ժամու
Եւ ի վերըստին անլոյծ կապիլն անմահ,

Երեւեալ բարեկամացըդ զուարթագին տեսլեամբ,
Աւանդել զհոգիս մեր յարդարոց կայանս:

Անդր ի յարութեան, յորժամ փողով մեծաւ
Ժողովէք զընտրեալսն առ ի չորից հողմոց,

Յամպըս լուսաւորս ընկալարուք ըզմեզ`
Ընդ առաջ փըրկչին վերաբերիլ յերկինս:

Սըրբասաց ձայնիւ վերագոչեմք ընդ ձեզ,
Սուրբ հրեշտակապետք, զերեքսըրբեան նըւագս.

Բարեխաւսք եւ ի յայժմուս կենդանութեան լերուք`
Փըրկել յանցանաց պատուհասից զանձինս:

Այսաւր խոնարհեալ, ո'վ Միքայէլ յաղթող,
Մեծըդ Գաբրիէլ, մեզ տաւնակից լերուք,

Նոյնք եւ պահապանք յելս եւ ի մուտս եղեալք,
Ի յորոգայթից չար թըշնամւոյն փըրկել:

Սուրբ Երրորդութեանըն միշտ երգել ըզփառս
Այժմ եւ հանապազ եւ յաւիտեանս, ամէն: