Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ԱՌԱՔԵԼՈՑՆ. Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ

Առաքեալք Աստուածորդւոյն
Ի ծոցոյ Հաւր առաքելոյն,
Բանաւոր հաւտից հովիւք,
Բանին կենաց պայծառ քարոզք:

Գեղեցիկ ոտք ընթացեալք,
Աւետաբերք խաղաղութեան,
Դատա որք Իսրայելին,
Աթոռակիցք Հաւր անդրանկին:

Երկնաւոր թագաւորին
Կարգեալ իշխանք տիեզերաց,
Զինուորեալք արիաբար
Ընդդէմ մահու չար իշխանին:

Էրկոտասանք նախակարգեալք,
Եաւթանասուն թիւ կատարեալք,
Ընտրեալք յառաջ ի սկզբանէ,
Սուրբք եւ մաքուրք յորովայնէ:

Թագաւորըք գումարեալք,
Յերկնաւորէն ի մարտ խըմբեալք,
Ժուժկալեալք ի պատերազմ,
Զոգիս մարդկան գերի առեալք:

Ի Սաղիմ քաղաք վեհին
Ձիւնափայլեալ սպիտակացեալք,
Լեզուաւք հրեղէն լուսաւորեալք,
Ի վերնատունն հոգիացեալք:

Խորհըրդոցն աստուածայնոց
Առատաբաշխ հազարապետք,
Ծընողք սըրբոյ աւազանաւն
Որդւոց մարդկան յորդիս լուսոյ:

Կըրկնաստեամբ կաթն արբուցէք
Տղայացելոցս առ ի Քրիստոս,
Հացիւ կենաց յերկնից իջեալ
Կերակրեցէք ըզկարաւտեալս:

Ձայնեցէք առ յիմարեալըս
Բարձրագոչ փողոյ հընչմամբ`
Ղամբարմամբ լուսոյ բանին
Գալ ի յարբումն իմաստութեան:

Ճըշմարիտ որթոյն ստեղունք
Եւ բարունակք ողկուզաբերք,
Մըշակին երկնաւորի
Յաւտմամբ խնամոց պըտղաբերեալք:

Յորդահոս գետոց գնացիւք
Քառավըտակ ի յԱդենայ
Նորակերտ քաղաքըն սուրբ
Առոգելով ուրախանայ:

Շնորհատուք հողեղինաց
Ձըրի պարգեւըս հրեղինաց,
Ունելով իշխանութիւն`
Թողուլ ըզմեղս երկրաւորաց:

Չար վիրաց աղ մորմոքիչք,
Մաքուր հոգւոց լուսաւորիչք,
Պարագլուխք պարուն վեհից
Ի միածնին Հաւր հարսանիս:

Ջուր կենդանի բըղխմամբ ի նոյն
Ի ծարաւի մեզ արբուցէք,
Ռետնիւ քաղցու բըժըշկական
Զհիւանդ բնութիւնս ողջացուցէք:

Սուրբ Հոգւոյն տաճարք մաքրեալք,
Իմաստութեամբ նորին լըցեալք,
Վարդապետք ի ձըկնորսաց
Եւ խորագէտք ի տըգիտաց:

Տանն Աստուծոյ տընտեսք բարի,
Վէմք պատուականք նոր Սիոնի,
Րաբունք հըմուտք վարդապետաց
Եւ ուսուցիչք հանճարեղաց:

Ցաւղով արեամբ ձերով յերկրի
Պըսակեցէք զեկեղեցի,
Ւիւսմամբ լուսոյ այսաւր տաւնի
Ըզյիշատակ ձեր պանծալի:

Փառաւք ըզձեզ պըսակողին
Փառք եւ պատիւ մատուցանեմք,
Քաւութիւն մեզ խընդրեցէք
Յառատաձիր պարգեւողէն: