Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ, Ի ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՂԱԶԱՐՈՒ ՈԳԵԱԼ

Անմահ թագաւորն իջեալ ի վայրըս մահու,
Մահու գերելոց առընել գերէդարձ.
Դարձոյց վերըստին ի կեանս անվախճանս,
Վախճան մահու եւ կենաց ըսկիզբն այսաւր:
Այսաւր կեանքն եկեալ ի Բեթանիայ առ մահն,
Մահուն փախուցեալ որպէս խաւար ի լուսոյ,
Լուսոյն ընթացեալ զհետ մահուն, ը~, խաւարի,
Խաւար ստուերամածըն եղեւ լոյս անըստուեր:
Ստուերաւ տըրտմութեամբ քոյրքն անկեալ առ ոտըս Տեառն.
_ Տէ'ր, թէ աստ պատահեալ, կեանքդ եղբաւրն ոչ հանդիպիւր մահ:
Մահու սիրելւոյն կրիւք մարդկաբար արտասուէր,
Արտասուաց բըղխումն այն զարտասուսըն բառնայր:
Բառնալ հրամայէր հզաւրն ըզվէմն առ ի բաց,
Բարձմամբ տապանին այնմ բացան դրունք դըժոխոց:
Դըժոխք սարսեցին ի ձայնելն առ Ղազար.
_ Ղազարէ', եկ արտա'քս, _ ձայնէր կոչողն Ադամայ:
Ադամայն կապ մահու լուծեալ ձայնիւ հըզաւրին,
Հըզաւրին զաւրութեամբ դարձաք դարձեալ ի կեանսն:
Կենսատու ձայնին մերձեալ ի յունկըն մեռելոյն.
Զմեռեալ չորեքաւրեայն ոչ արգելին դըժոխք:
Ի դըժոխս կապեալ անձն արագ գայր առ կոչողն,
Կոչողին հրաման լուծանէր զնա ի կապից.
_ Կապելոցն ի դըժոխս աւետի~ս յարութեան:

Յարութեան յուսով ցընծասցուք եւ մեք այսաւր,
Այսաւր զուարճանամք տաւնիւս ընդ Մարիամանցն:
Մարիամու մասին հաղորդս արա զմեզ, Տէ'ր,
Տիրականդ ոտից աւծմամբ թողութիւն շնորհել,
Շնորհաց քոց անճառից, Յիսո' ւս, մատուսցուք զփառս: