Հայոց եկեղեցական իրաւունքը. Ա Գիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

35) ԳՐԻԳՈՐ  ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԻ ԵՒ ԱՄՓԻՒՂՈՔՈՍԻ  ԹՈՒՂԹԸ (370-390 ԹԹ. )

 

Գրիգոր Աստուածաբանի (370-390) եւ Իկոնիայի Ամփիլոքոսի (+394) թուղթը բացատրում են կանոնական գրքերի բաժանումը, որը երեք տեսակ է. 1) պատմական` Մովսէսի Հնգամատեանը եւ պատմողականները, 2) տաղաչափական` Յոբ, Սաղմոս, Սողոմոնի, եւ 3) մարգարէական գրքեր:

 

Ամփիլոքը ասում է` ոմանք սրանց վրայ աւելացնում են եւ Եսթեր. 7 առաքելական թղթերից ոմանք ընդունում են 3-ը` Յակոբի 1, Պետրոսի 1, Յովհաննու 1, ոմանք էլ` Յովհաննու 3, Պետրոսի 2, Յուդայի 1: «Յայտնութիւնը» ոմանք Սուրբ Գրքին են կցում, շատերն էլ անվաւեր են համարում:

 

Մեր կանոնագրքերում Գր. Աստուածաբանին 30 կանոն է յատկացրած` «Յաղագս ուղղափառութեան հաւատոյ եւ ապաշխարութեան յանցանաց»: