ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Չկայ ամենեւին հրաման, որ եպիսկոպոս յայլոց թէմ հանդէս կամ ձեռնադրութիւն այնէ բնաւ. արհիեպիսկոպոսն կարէ հարկեւորիլ մէն, որպէս գրեցաք. եւ թէ այնէ ձեռնադրութիւն՝ նա չէ այն քահանայութիւնն ընդունած, եւ ոչ եկեղեցեաց աւրհնէքն՝ եւ ոչ ինչ իրք զինչ տեղոյն եպիսկոպոսին հակառակութեամբ եւ յոչ կամայ այնէ։ Ապա կարէ եպիսկոպոսն զայլ եպիսկոպոս հարկեւորել եւ մեծարելաբար, մանավանդ որ եպիսկոպոսն զարքեպիսկոպոսն մեծարէ։