ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Նոյնպէս եւ հովիւք եւ արտպանք եւ այգէպանք եւ այլ այսպիսիքն՝ որ ի վերայ այլ եւ այլ գաւառաց եւ երկրի այլ եւ այլ սովորութիւնք եւ տիպաւնք, եւ ոչ միապէս տան զվարձերն։ Եւ իրաւունք է, որ զդրած պոմանն եւ զվարձն անպակաս տան իրենց, ու իրենք պարտին, որ զիրենց պահքն անսխալ ու աղէկ պահեն։

Բայց թէ ի գազանէ եւ ի կերչաց իրք մի սխալ գայ, նա թէ վկայք աղէկ վկայեն, որ իւր բանիւ չքլեալ եւ ոչ յիւր ուժոյն մնացել, նա չպարտի իրք։

Ապա թէ ի ծուլութենէ լինա նա դատըստանին եւ վճար լինի ըստ մեղանացն. ի լման վճար կամ կիսավճար. եւ ի լմանն այս է, որ սպրկիկ անփոյթ լինի այրել, եւկէս այն է, որ միջակ լինի փոյթն եւ յանփոյթն։ Բայց չէ իրաւունք, որ զվճարն ի վարձէն կտրեն. ապա դու զնորա վարձն տուր, եւ նա զքո պարտքն վճարէ, զգողցածն ու զզարկածն եւ զսպաննածն ու զկոտրածն անսղալ վճարել պիտի։ Նոյնպէս եւ զյղին ձգեցվոր այնէլն կամաւոր պատճառանաւք։

Եւ թէ իրար քշտեն ու սպաննեն, նա թէ արծաւղին կամաւք է, որ չասաց կամ չզատեց, նա ըստ իրաւանացն լինի տուգանքն, որպէս ասեն ու լսեն։ Եւ այս ի վերայ մեծ անասնոցն ու երմկի եւ խաշանց եւ ամենայն չորքոտանեաց մէկ երթայ։