ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի՝ զինչ ու լինի կարգն, եւ նա ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ՝ նա չէ իրաւունք որ տան. քաւէլ թէ աղչանք գրեն ի կապաւղն որ արձակէ։ Նոյնպես եւ թէ աշխարհական լինի բանադրած։ Եւ թէ դիմադարձել է այն յորոյ կապած է, նա ով որ արձակէ կամ կարգ տայ՝ նա ծռութեան եւ յանդգնութեան կարգ քաշէ՝ ի կաթուղիկոսէն եւ յեպիսկոպոսացն։