ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ իրիցու խնամութիւն հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն՝ համարձակ ձեռնտալով՝ նա չկայ հրաման, որ վասն այնոր թէ յայլք հաճի, կամ թէ իր այլք շատ իրք տանին՝ նա կարէ փոխել զձեռնտվածն. քաւէլ թէ բոզութիւն այնէ, ու կեցցնեն ի վերայ առջնոյն։

Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ՝ թող առջեւ հոգան այրն ու կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի. զի՝ թէ մտեն ու յետոյ փաւշամնին նա. այլ չկարեն ամուսնանալ. քաւէլ մէկն մեռնի ու երեք տարի ապաշխարէ փաւշամնածն. եւ այրն որ չէ փաւշամնած՝ նա կարէ ամուսնանալ անահ։