ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք ի քրիստոնէից ի յիր ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ այնէ, նա մահու կորուստ բերէ՝ բահրակ անաւրինաւք՝ նա նզոված է, ու ձգած է հայրենէտրութենէն. եւ զայս Մովսէս Աստուծոյ բերանովն է գրէլ։ Եւ այլ կու հրամայէ՝ որ զայնպիսին լաւ է որսալ ու վերցնել քան խաչ եւ աւետարան շալկել. զի Մովսէս է ասցել՝ թէ երդվիր երդմամբ առ այնպիսին եւ կորոյ. բայց մեզ հրամէլ է Քրիստոս՝ թէ մի երդնուլ. բայց թէ երդնու եւ կատարէ, նա թող ապաշխարէ եւ քաւէ։