ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գրած է յաւրէնքս, որ թէ ոք գրաւով զմարդոյ տուն կամ զտեղ կամ զհայրենիք շահի՝ նա տէրն որ կորոյս, թէ յիմեցնէ ի յինք չտալով, հայնց որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու դարպսով առնու, նա չէ թէ զայն մէն կորսնէ զոր կորոյս, ապա ու զյիմեցնելոյն զխաստն վճարէ, զամէն աւուր, զոր յիմեցուցել լինայ. քաւէլ թէ պարոնութեան հրամանաւք լինայ այրել զյիմեցնելն եւ դարպսով։ Այսցեղ լինի եւ թէ կենդանի իրք լինի գրաւն եւ թէ ի հանդերձից կամ այլ իրք զինչ ու լինի՝ նա պակասն ի յայնոր քսակն է, որ կորոյս եւ ի վերայ յիմեցնաւղին, որ վճարէ զխաստն զամէն աւուր, զոր յիմեցուցել լինայ։