ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յառաջ եղենտիարքն են, որ են թագադիրք. եւ ուննան սքեմ ոսկի դիպակ վըզնատաշենք, եւ ի ձեռին շալկեն գաւազան ոսկի. եւ տանին յառաջ զթագաւորական հաքնելիքն՝ զոր խնդրէ արքայն։

Երկրորդ դասք վեստիտորայն է, որ է թագադիր արքային. եւ սքեմն եւ գաւազանն նոյնն է, ապա այլ հագուստք հագնին։

Երրորդ դասք կանդիտորայն է, որ ոսկի խշտերն շալկեն։ Եւ սքեմ ուննան ոսկի գրերով՝ ի շլնեստանն բաթտած. եւ զխաչն տէրունական շալկեն յառաջի թագաւորին։

Չորրորդ դասք պրաւքսաւտորայն է, որ երկթի ասպրնի շալկեն։ Եւ սքեմ ի վզերն ուննան որ լինի երեսքն նոյն դիպակ. եւ գործ ունին որ, երբ թագաւորն մեռանի՝ նա զդագաղսն շալկեն.

Հինգերորդ դասք են էսկուպիտորիաքն, սոքայ են՝ որ ասպարս եւ վահանս, կմբրաւոր շալկեն, զոր կու յիմնամ որ բազկնոց պրացալն է։ Ուննան նոյնպէս սքեմ, եւ փակեղ ի գլխին, եւ կրկնապատ գաւտի։ Եւ ի նոցանէ մանտատորք լինին։

Վեցերորդ դասք ստրատորոսքն են. սոքայ զէդ ըռքեպդարքն են, որ կազմաւ զձիոյն թամբերն հոգան եւ զհեծցնելն։ Եւ սքեմ նոցա ապուկալին կրատ, եւ կապած նոցա ի միջուին խալաչուրի թրեր, եւ փոքր ասպար՝ այլուայ պրացաւլ։

Եաւթներորդ դասք սքաւլարքն են. եւ սքեմն նոցա է գրատ կտաւէ, եւ հագնելիքն նոյն է, եւ ասպարն սեւ՝ որ ուննան։ Սոքայ զնշաններն շալկեն՝ որ է դրաւշն՝ որ անուն ասեն սիգնայ։

Ութերորդ դասք են՝ որ ասեն իրենց տիկանիաւն։ Եւ են սոքա աղեղնաւորք. եւ ուննան դուպլ ուըրած վարոց ի ձեռվին, եւ լոկ ասպար, եւ կարմիր այծենէ գտակ ի գլխնին, ու տրեխ ի յոտվին. եւ առաջի թագաւորին երթան ու զամբոխն ի բաց վարեն։

Իններորդ դասք պահնորդերն են, որ ի դուրս կենան բոլոր եւ պահեն զպաղատն։ Եւ սոքա քիւռորք կոչին։

Են եւ այլ շատ սպասաւորք աթոռոյն, որձեր եւ կրտեր, դասէ ի դուրս՝ անհաշիւք, հինգ դասք։ Առաջին՝ պատգամաւորքն, որ զդուրսի գանգատն ասեն. են եւ կարդացաւղքն եւ նաւտարնին. են որք են լվացաւղք ի բաղանիքն, են եւ հացապաներ եւ սենէսկալեր եւ ֆառաշնին որ ջուր տանին լուանալոյ. են եւ դրան երեցնի եւ պաշտաւղք անուշասացք եւ հանճարաւղք երգոց, եւ մոլոզոնք եւ միակէցք եւ քարոզաւղք. են եւ աւրինադիրք՝ իմաստասէրք եւ հովիւք այլոցն ամենեցուն։

Արդ այսպէս գրեցաք մի ըստ միոջէ զկարգ եւ զսահման զեկեղեցւոյ եւ զթագաւորացն Յունաց, որ գլխաւորք էին. զոր ուսան ի նոցանէ եւ թագաւորքն Հայոց եւ այնէին զնոյնս։ Բայց վասն զի ելան եկեղեցիքն յիրենց սահմանէն՝ վասն մեղաց, նա ելան թագաւորքն յիրենցն եւ աստիճանաւորքն զկնի իւրերանց, Յունացն եւ մերս։ Եւ զորս, թէ կամք լինի Աստուծոյ, նա կարաւղ է վերստին նորոգել ի փառս իւր։