ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Փիրիսկոպոսն չունի իշխանութիւն որ եկեղեցւոյ դուռն փակէ կամ զժամն խափանէ. ապա զքահանայ կամ զժողովուրդ, որ զեկեղեցւոյ հասն չտայ, նա կարէ այլոց տեսով բանադրել։ Բայց թէ ոք առանց հրամանաց՝ հակառակ եպիսկոպոսին եկեղեցի շինէ ի թէմն, առանց հրամանաց, նա զայն այլ եպիսկոպոսի հրամանաւ, կարէ խափնեցնել։