ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Փիրիսկոպոսութեան աստիճանն այս է, որ զէդ զեօթանասունքն որ առաքելոցն էին աշակերտք՝ նա նոյն աւրինակովն եւ դոքայ եպիսկոպոսին են։ Բայց ու տեսուչ են եպիսկոպոսացն, որ թէ անպատեհութիւն այնեն՝ նա ընդ կաթողիկոսն եւ ընդ պատրիարքն ասեն։

Եւ թէ ոք իր ձեռնադրաւղ եպիսկոպոսին հակառակի՝ եւ զսուրբ եկեղեցւոյ մուտքն յանպատեհ տեղ մսխէ, նա նզոված է ի սուրբ հայրապետացն։