ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կանանց ժառանգութիւն՝ նա այս է հանցեղ այլվայ զէդ մեկայլս, զոր այրկանն գրեցաք։

Բայց թէ կտրիճին թոռ կենայ՝ եւ ուրդի, որ թոռինն հայրն չկենայ, նոյնպէս եւ թէ յաղջկանէն կենայ թոռ՝ եւ մայրն չկենայ՝ նա թոռունքն ժառանգեն. եւ ուր ոչ կենայ՝ մաւտեւորն։Ապա թէ թոռանց հայրն կենայ կամ մայրն՝ նա որդի եւ դուստր ի մաւտ է քան զթոռն ի ժառանգութիւն. եւ այլ ի յետ ի յիր յազգն երթայ. եւ թէ այսոք չկենան՝ զոր գրեցաք։

Ապա թէ թոռունք չկենան՝ նա երբ հայրն կենայ՝ նա հայնց ժառանգ է հայրն որդեցն, զէդ որդիքն հաւրն՝ անդիմադարձ. եւ ոչ մաւրն, զի զմաւրն գրեցաք զբաժինն։

Ապա թէ կինն աւտար այրիկ լինի առել, եւ չկենայ տղայ՝ նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն զմէկն տան այրկանն, թէ կալել լինի զայն զկնիկն, եւ ի յանձնէ հանել. ապա թէ ոչ՝ նա զիր իրքն մէն առնու ու ելնէ։

Զբաժինքն այսպէս արա, որ ըղորդ լինի.

Զամէն իրքն բովանդակ մթխալ մի հաշվէ, ու մթխալն զ դանկ ի հաշիւ է. ու հաշվէ, թէ մայր մի կենայ ի տունն եւ աղբայր մի ու քոյր մի՝ նա դու զերկու դանկ ու կէսն աղբաւրն տուր, ու զմէկայլ բ դանկ ու կէսն քեւերն, եւ մնայ դանկ մի՝ զայն մաւրն տուր։

Եւ երբ կարգած քուրվտի կենան՝ դու զերկուքն մէկ աղբայր հաշվէ, եւ երկու դանկ ու կէսն աղբաւրն է, եւ երկու դանկ ու կէսն երկու քուէրցն եւ դանկ մի մաւրն։

Եւ յայսոր վերայ երթայ բաժինքն՝ ի շատն եւ ի քիչն՝ յերկու քոյրն եւ եղբայրն եւ ի մայրն։

Այս ամէնս անճարակութեան ճարակ է գրած, որ թէ դիաթիկ չայնէ հայրն. զի թէ դիաթիկ այնէ՝ նա ամէնն ջրեցաւ, եւ այն է զոր հայրն տայ։

Բայց չէ իրաւունք, որ զհարսնից ծախքն ի յորդից բաժինն հաշվին. ու թէ չկենայ առել կին որդին՝ նա զիր հարսնից ծախքն ի խառն միջեւնէն ի յետ հանեն բայց զաղջկներոյն պատեհ է հաշվիլ ի յիւրեանց. բաժինն, զի ի յաւտար տուն կու գնան. եւ այս է իրաւունքն։