ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ոք, որ կատարեալ հասակին լինայ, եւ պեղծ կամաւք մահ գործէ՝ կամ ի բան ածէ, որ մեռանի՝ նա մահապարտ է. եւ թէ կոտրի կամ խոց լինի՝ նա զբժշկին եւ զդեղերոյն ծախքն ինք տայ, եւ զկերակրոյն ու զպակասն ի յիր բանն վճարէ։

Եւ թէ ի կէս հասակն է՝ նա զտուգնաց զկէսն տայ վնասաւղն։

Եւ թէ ընդ խաղ ի ներք լինի՝ մէկ է իրաւունքն. բայց թէ ներեն վասն խաղուն՝ նա ի կէս լինի կամ յերեքէն մէկն։

Նոյնպէս լինի եւ ապաշխարութիւնն, թէ ի դատաստան չընկնի. բայց թէ յիրաւունք ընկնի՝ նա այն է զինչ որ դարպասն այնէ զիրաւունքն։

Ապա թէ տղայ լինի՝ նա ի հասակն հայել պարտ է, եւ ի վերայ հասակին այնել զէդ այլ ենք գրել ի ժբ տարին եւ ի ժե. եւ չարութիւնն ու ի յոխն՝ եւ կամայն եւ ի յոչ կամայն, եւ ի յայն այլ երեւնայ որ հետ մահուն լայ եւ տրտմի, կամ ի միտքն եւ կերպն ի ուրախնայ եւ խնդայ. նոյնպէս եւ թէ թուրք լինայ եւ ծիծաղել իշխէ ընդ քրիստոնէին կորուստնէ՝ նա տուգնվի զկէս արեան գինքն՝ զի է՞ր իշխեց ծիծաղել։

Ապա թէ յանկասկած փրթի, եւ ի փախչելն դիպի եւ մեռանի կամ վնասի՝ նա զկէսն վճարէ անաւրէնն, եւ թէ քրիստոնէ լինի յումնէ խրտաւ՝ նա զկիսոյն կէսն։ Նոյնպէս եւ կոտրածն ու խոցն՝ ի չաքուցն ի վերայ երթայ եւ տուգանքն. թէ ու սիրով լինի վնասն՝ նա դեռ չէ պատեհ ի փրթման թողուլ, ապա չաք մի տուգնել պիտի, որ պատրաստին ի բան։