ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն՝ թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ հասակի, խեւ է թէ խելաւք որ հաքրեց ու արար վասն պղծութեան, թէ չգիտէր, թէ յահուէ, թէ զինչ ցեղ էր։ Ապա թէ հուքրելով ինի վասն պղծութեան՝ դու արա նմա զէտ զանարգանացն որ գրեցաք՝ քարկոծել պարտ է, զի անարգեաց։ Եւ թէ ընդ անգէտսն արար, նա հինգպատիկ կարգ քաշէ քան զարժանն։ Նոյնպէս եւ թէ վասն ահու, նա դեղդրեն զնա գիտնական վարդապետք։