Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Անկեղծութեան ցոլացում մ'է հետագայ գիրը` ստորագրող պատանւոյն կողմէ առ իւր նախկին հայրը Մխիթար: Գիտելի է միանգամայն սա կէտը, որ մինչ կարեկցութիւն կը շարժէ ան, դուրս կը ճառագայթէ միանգամայն Եր. Հօր գեղեցիկ սկզբունքները եւ իր փոքրիկ Միաբանութեան ներքին յարգն ու բարձրութիւնը. հոգ չէ որ քաջարթուն ու փորձ Հիմնադիրը այդ վիճակին անյարմար դատելով ստիպուեր է ետ առաքել զպատանին, անոր իսկ բարւոյն համար:
       Ամենապատիւ տեառն սրբոյ հօրն իմոյ ապպահօրն խոնարհական ողջոյնս մատուցանեմ
       Եւ յետ ողջունի, իմ սիրելի հայր իմ, եթէ հարցանես զիմ զորպիսութիւնը գոհութիւն Քրիստոսի ողջ եւ առողջ եկանք համանք ի քաղաքն Վեննա, տասն եւ եօթն օրն, յետ հասանելուն քիչ մը տկարութիւն եկաւ ինձ. 33 օր ի սպիդալն պառկեցա, գոհութիւն Քրիստոսի հիմի առողջանալու կողմն դառցա: Դարձեալ, հայր իմ եթէ հարցանես զինչ տկարութիւն էր տէյի, երանի էր աւուրն այն որ մեր մէջն մտայ ուրախութեամբ խնդութեամբ: Դարձեալ, հայր իմ, դուս որ հանէցիք զիս մահս ձեռքս տվիք այսպէս հանէցիք դուս. ախով վախով վէրէմ էղա հալեցա հիլալ դառցա, քէշկէ այդ չափ ալ մէջերնիդ մտած չի պիտէի, եթէ այսպէս մնամ, 2 ամիս կամ 3 ամիս չեմ քըշէր կը մեռանիմ: Դարձեալ, հայր իմ, կաղաչեմ ձեզ որ աղօթէք զինձ համար, որ Աստուած իմ մտացս բառնա Միաբանութիւն եօքսա քանի միտքս է ախախ ընելով կը մեռանիմ: Դարձեալ, հայր իմ , եթէ հարցանես տէր Պետրոսն, զահիր ինձ ըՍպանելու չէ, ելաւ գնաց, հիմի մնացի մինակ հիւանդութեամբ ելած, տէրման չունիմ. փշես կըյնիմ. մեռելի երես քուն [գոյն ] կա իմը չիքա հիմի մինակ ճանապարհ ելա, օգոստոսի 20ին, տքալով բէքալով պիտի երթամ կամաց կամաց: Ճանապարհ ալ չէմ գիտէր, չի մեռանիմ լաւ է, պարէ մէկ մարդ մալ ընկեր չունիմ քովս որ զիս մխիթարէ, անմխիթար եմ մնացէր. միայն Այ եմ ապաւիներ. իբրեւ հայր եւ մայր ձեզ ճանաչեցի, ձեզմով կը մխիթարէյի. դուք ալ ելաք ձեռացս, ախախ ընելով պիտի մեռանիմ, կաղաչեմ ձեզ աղօթեք վասն ինձ ամէն: Դարձեալ իմ սիրելի հայր իմ, եթէ հարցանես պատերազմի կողմն, գոհութիւն Քրիստոսի , օգոստոսի տասն եւ ինին խապար եկաւ թէ տաճկին ճակատն աւերեցինք, մեծ ուրախութիւն եղաւ քաղաքին մէջ: Յոյս ունինք թէ յետ երից աւուրց Պելիրղատ ալ կառնեն. Ամէն…:
      
       Ես տիրացու Գրիգորս ողջոյնս մատուցանեմ եւ առ ամենեսեան միաբանից ձերոց Ամի Տեառն 1717. օգոստոսի 20 ի Վեննա: