Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Սարաֆեանի այս նամակը կը գծէ անոր կենսագրականէն ծանօթութիւններ: Հրաժեշտի թուղթ մ'է` զոր կը ղրկէ Լիվոռնոյէն, ուր Հռովմէն հասած էր ինքը: Իր մեկնումին պատճառը այսպէս կը պատմէ Յովհ. քհնյ. Նուրդինեան:
      
       Այլ որովհետեւ տեսանել ցանկայր
       Զաշխարհն հայրենի դիւր այրի ձեր մայր,
       Որ դեռ ողջ ւ'առողջ ի Բիւզանդիա կայր,
       Վասն այն անդանօր մընալ ոչ խոկայր,
       Եւ մանաւանդ զի ոչ եւս զօթելով,
       Ոչ տըպագրելով ոչ քարոզելով,
       Օգտել իւրայոց ընդ օտարս կելով,
       Առ ազգ իւր ապա դիմէր փութալով:
       Վերջապէս անտի Սարգիս ելանէր,
       Ւ'աստի Լիգուռնայ ողջամբ իջանէր,
       Խումբն Հայոց տեղւոյս որ յայնժամ մեծ էր:
       Ընդ օտարազանց ըզնա յոյժ յարգէր:
       Այս լինէր յամին հազար եօթն հարիւր
       Որ յիսուն եւ չորս եւս ունէր ընդ իւր…
      
       Սարգիս Արքեպս. Հռովմ հասած էր այդ երկրորդ անգամ 1753 Նոյեմբեր 5-ին, ուր վեց ամիս մնացած էր. հոնկէ Լիվոռնոյ մեկնելէ առաջ նախ Ս. Ժողովէն վկայական մ'առած էր, ինչ որ լաւ յանձնարարագիր մ'էր` եպիսկոպոսին ներկայացնելու համար: Ապա շնորհուած էր Ս. Քահանայապետէն ալ իշխանութիւն մը` շատ մը տնօրինումներ ու շնորհներ ընելու Արեւելքի մէջ:
       Վաւերաթուղթիս մէջ ներողամտութեան խնդիրքը ամենէն աւելի պիտի հայի անշուշտ Սաղմոսի տպագրութեան շուրջ ունեցած անցեալ իր մէկ սխալին:
       Տեառն Տեառն Ստեփաննոսի Մաքրակրօն Աբբայի
       Յիսուսաձիր սիրով ողջոյն ընծայեմ ի Քրիստոս Յիսուս
       Ծփանք կենաղականի մրրկանաց ցայս վայր հասուցեալ զիմն թափառական հայութիւն, ոչ գիտեմ թէ առ ուր միտէ յանկուցանել այսուհետեւ չուառապէս: Վասն զի եթէ Տեառն իցեն տնօրինեալ կամք ի վաղիւ իսւոյն ի նաւ իմն ելեալ Հօլանդրիան, ակն ունիմք նաւարկել մանաւանդ լիանշնորհ թռչաբանօք ձերային աղօթից, քան թէ յաջողակ հողմով եւրանօտոսի շնչման: Յաղագս որոյ` յետ զբարեաւմնայն իմ ասելոյ Գերընտիր Վեհանձնութեանդ ընդ քեւ եղեալ յարգեցելովք հանդերձ` ցաւագնապէս, ապաստան լինիմ ի ձեր մաղծանաց օժանդակումն բոլորովին, որոյ արժանաւորիլն ձեր իմն մեծ համարեալ լինի առ իս, թէեւ անարժան իցեմ ինքնին լրիւ: Եւ թէպէտ զՅարգեցելոյդ ողջունագիր կանխաւ ընկալայ ձեռամբ մահտեսի Մանուկ պատուելւոյն գոլով ի Հռոմ, այլ` կիրք ճանապարհորդական ժխորմանց բուռն արարին չզօրել առժամայն գտանել համապատասխանող, զոր եւ զսա ընդ այլ իմոց տմարդական բարուց բնականաց յուսամ ներման արժանացուցեալ` ոչ եւս երբէք էք յիշելոց, եւ գուցէ ըստ բարմտութեան ձերում իբր զերախտագէտ ոք եւ զմտերիմ ի յիշողութեան ձերում պահելոց. եւ թերեւս մերթ ի ձերն շնորհալի գրոց ձերոց մխիթարելոց: Եւ եթէ կամք իցէ ձեր հարցանել զէր վասն չյօժարելոյ իմ գալ ի Հռոմ, ոչ կարեմ առ այս մասնաւորաբար պատասխանել , զի ունի զբազմազան պատճառս բանաւորագոյնս, բայց գիտացէք զիս յաւէտ ուրախագոյն վասն ոչ մնալոյս անդ, եւ գնալոյս ուր աճապարեմս արդէն: Որոյ վասն կացիք բարեաւ ասելով վերստին, խնդրեմ ի ձէնջ թիկնահաս լինել աղօթիւք:
       Եւ եթէ աւարտեալ իցէ տպագրութիւն Լօճիգայի Կովդինին, աղաչեմ ոչ մոռանալ զմինն առ իս առաքել սեաւ կապով յիզմիր, ձեռամբ կարնեցի պարոն նահապետին. եւ հետեւաբար զյետին հատորն բնազանցական, զի զայլ երկուսն ընկալեալ եմ: Ամենայն միաբանից սրբակրօնից, որք առանձնացեալք կան ի սրբարանդ, սիրով եւ կարօտիւ ողջոյն ընծայեմ. եւ յատկապէս իմ Հայր Մկրտչին պատուականի, եւ սպասեմ տեսանել զնա ի բնուն իսկ հայրենին մեր ի Բիւզանդ. եւ մի ' զանգիտասցէ բնաւ, զի առանց հրամանի Սրբազանիդ զոչինչ առնեմ նմա . բաւ է:
       Ի Լիվօռնօ 1754 ի յապրիլի 22
       Սարգիս Վրդ. եւ Արքեպս . Կոստանդինուպօլսեցի