Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մինասայ Էջմիածնի կաթողիկոսութեան վերջին տարւոյն մէջն ենք: Նշանակուած դէպքերու այս մանրամասնութիւնը կը պակսի Չամչեանի Պատմութեան մէջ:
       Է Գերապատիւ եւ Գերյարգոյ` գերյարգելի Տեառն Տեառն Ստեփաննոսի Աստուածաբանութեան վարդապետի եւ Աբբայի միաբանիցն Հայոց` ողջոյն կարօտանաց
       Ի յԷջմիածնէ եկն գիր առ Աղէքսանդր եւ առ ահագին Սահակ եւ առ Գէորգ վարդապետսն` չու առնել խաղաղ գնալ ի յԷջմիածին. քանզի նամակ կաթողիկոսական այսպէս էր գրեալ. զձեզ յորդորեմ եւ հրամայեմ գալ ի սուրբ աթոռն, եւ եթէ պատճառս յօդեսջիք այլազգս` լուծեալ էք ի կարգէ ձերմէ, եւ արգելեալ յամենայն եկեղեցական գործոց: Սոքա արդյոք ի մէջ ազգին հայոց (որոց յոյսն էր միշտ ի Կոստանդնուպօլիս մնալ, մանաւանդ նենաժոտ Գէորգն` որ զպատրիարքութիւնն կրկին կամէր առ ինքն ձգել ), տեսեալ զայս նամակ խռովեցան յոյժ, եւ ի սիրտ եւ յոգի անհնարին վիրաւորեցան: Հնարս խնդրեցին ազատել զանձինս ` ի պարտուց աստի յայսցանէ, եւ չեղեւ հնար. քանզի սարաֆքն միաբերան եւ ասեն` ոչ գոյ հնար. պարտ եւ պատշաճ է ձեզ զհրաման հայրապետին կատարել, ապա թէ ոչ ընդ բանիւ էք. եւ մեք ընդ ձեզ խոսիլ խղճմամբ: Եւ նոքա ետուն պատասխանի, յետ զատկին կատարել զհրաման Հայրապետին…: Անտանելի տառապանօք հազիւ կարացին զԳէորգն վասն այժմոյս ի պուռօտ յղել… :
      
       Գրեցաւ ի Կոստանդնուպօլիս յամի տեառն 1758 ի ապրիլի 14 Նուաստ չնչին Աթանաս Վարդապետ