Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Տէր Կոմիտաս նահատակի գերդասատանին վերաբերեալ նոր տեղեկութիւն մը ահա:
       Գերյարգելի Տեառն Տեառն Ստեփաննոսի մեծի Վարդապետի եւ Աբբայ Հօր զսուրբ աջն համբուրեմ
       Որպէս գիտէ Գերյարգութիւն ձեր, թէ է ոմն ի Վիէննայ յազգէ մերմէ Կայսերական քուռիէր Յօհաննէս Մօռնհայիմ անուամբ, որ է եղբայր կնոջ որդւոյ միոյ Երանելի տէր Կոմիտասին . սա յետ մեռանելոյ որդւոյ տէր Կոմիտասին եւ կնոջ նորա, եւ մնալոյ որդւոց նոցա սրբացեալ, ետ բերել զմի յորդւոց քեռ իւրոյ` (որ է թոռն տէր Կոմիտասին ) ի Վիեննայ, եւ ջանայ հանել նմա հաց ի կայսերէ, եւ ցանկայ ունիլ ի ձեռս զպատմութիւն տէր Կոմիտասին, զի նովաւ ցուցեալ զզարմ քեռ որդւոյն դիւրեսցէ հանել զհացն. վասն որոյ գրեալ առ իս խնդրեալ է յինէն գրել առ Գերյարգութիւն ձեր. զի վասն սիրոյ երանելի տէր Կոմիտասին հաճեսջիք յղել ինձ օրինակ մի ի պատմութեանց նորա, որ լինիցի իտալերէն, եւ թէ ո'չ, գոնեայ հայերէն, զի կարացից առաքել զայն ի Վիեննայ, զի յաջողեսցի խեղճ թոռան երանելոյն հաց ինչ յարքունուստ, եւ հաճեալ ընդ այս բարերարութիւն երանելւոյն եղեալ միոյ արենակցւոյն` բարեխօս լիցի վասն մեր. զոր եւ յանձն արարեալ բազում սրտի առատութեան Գերյարգութեան ձերում մնամ պատասխանւոյն գրոյս, խնդրելով զներումն վասն աշխատութեանց հասուցելոց այսու առ Գերյարգելութիւն ձեր: Եւ յանձն առնելով զիս հաճոյական աղօթից Գերյարգելութեան ձերում մնամ յամենայնի պատրաստական
      
       1771 Հոկտեմբերի 21 Ի Դրիէսդէ
       Նուաստ ծառայ Յօհաննէս Արիման քահանայ անարժան