Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Առաջին ակնարկութիւնը Պոլսոյ Գրիգոր Գ. պատրիարքին նկատմամբ ըլլալու է: Երկրորդ մասով Յոյն Պատրիարքարանի ներքին խռովութիւնը կը պատմուի:
       Գերամեծար Գերյարգելի Աբբայ հօր մերոյ եւ րաբունապետի տեառն տեառն Ստեփաննոս վարդապետի ողջոյն
       Թղթ . ՃԺԷ.
       Օգոստոսի 14 յաւուր ուրբաթու, (ասեն եւ հաստատեն թէ պատրիարգն Հայոց վերստին կապայ զգեցեալ է, քանզի հայք կամէին փոխել զնա` իբր թէ նա եղեւ պատճառ կործանման եկեղեցւոյն: Իսկ նա տուեալ առզուհալ` նոր ֆէրման առեալ, եւ զգեցեալ կապայ, վերստին նստաւ յաթոռ պատրիարգութեանն: Ի ՃԺԵ թուղթս գրեցի թէ ոմն տաճիկ պէյ խնդրեալ է ի պատրիարգէն իբր 800 ղռուշ. եւ ի չտալն նորա, էր կործանեալ զեկեղեցին: Բայց ոմանք եւս ասեն թէ ոչ վասն 800 ղռուշիցն արար, զի չէ'ր կարօտ այնքան դրամոց, այլ` հայքն արարեալ են նմա այլ ինչ, եւ նա վասն վրէժխնդրութեան իւրոյ արար զայն: Բայց հայքն հանին զձայնն ԸՃ ղռուշիցն ի ծածկել զմիւսն:
       Շուրջ ի սկզբան օգս. ի ԺԲ մէտրօփօլիթքն յունաց ժողովին ի միասին առնել զխորհուրդ փոխելոյ զպատրիարգն յունաց: Քանզի ի Կոստանդնուպօլիս հանապազ նստին երկոտասան մէտրօփօլիթք առ պատրիարգին, եւ զթեմս իւրեանց կառավարեն փոխանորդօք իւրեանց. առեալ են ինքեանք զհասն ի թեմից իւրեանց: Արդ` պատրիարգն յունաց իմացաւ զծածուկ ժողովելն մէտրօփօլիթաս. եւ ինքն ի ծածուկ ետ արզուհալ թագաւորին վասն ԺԲ մէտրօփօլիթացն: Իսկ թագաւորն ընթերցեալ զառզուհալն, ոչինչ տայ պատասխան : Ապա զկնի աւուրց ինչ տան արզուհալ զպատրիարգէն եւ մէտրոփօլիթքն ոչ գիտելով թէ պատրիարգն տուեալ է արզուհալ: Զկնի տալոյ նոցա զարզուհալն, առաքէ թագաւորն առ փաշայն, եւ ի փաշայէն գայ ֆէրման առ պատրիարգն, թէ վաղվաղակի եւ փութով ԲԺ-ան (Երկոտասան ) մէտրօփօլիթքն չուեսցեն ի թեմս իւրեանց, եւ մի նստցին եւ կոստանդնուպօլիս: Եւ պատրիարգն յունաց իսկոյն հրամայէ նոցա երթալ ի թեմս իւրեանց, տուեալ նոցա մէօհրէթ զաւուրս աւուրս: Ապա ելին չուեցին ի թեմս իւրեանց. եւ այժմ չիք մէտրօփօլիթ ի Կոստանդնուպօլիս, բայց եթէ գտցի մանզուլ եղած, այսինքն եթէ չունիցի թեմ, այն է փոյթ… :
       1767 յօգոստ. 18 ի Կոստանդնուպօլիս
       Ն. Ծ. Հ Յակոբոս վրդ. Չամչեանց Մխիթարեան