Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թրքական սուրի շահատակութիւններէն էջ մը:
       Գերապատիւ եւ խոհեմազարդ Տեառն Տեառն Հայր Պօղոս Վարդապետին խոնարհադէմ ողջոյն կարօտանաց
       վասն հիւանդութեան շահզատէին` մեծ աղմուկ երեւի լինիլ ի քաղաքն. եւ յոյժ ծանր է: Հացն յոյժ սեաւ է եւ սուղ: Միսն յոյժ ցանցառ գտանի : Տրտունջ մեծ ի քաղաքին: Օրըստօրէ եէնիչէրի աղասին ժողովէ զապստամբս: Որքան դատաւորք արթուն են, այնքան առաւել ապստամբք շատ: Ի անատօլու քիւփէլի առապն քայլէ հանդերձ 700 ձիաւորօք. զշէնս կոխէ, զգիւղս աւերէ. զկառավանս յափշտակէ. եւ զընդդիմացօղսն ի սուր սուսերի մաշէ: Ընդդէմ սորա ոչ ոք փաշայ գնաց ի պատերազմ. անձնապաստան ընթանայ. եւ զայս ի նորոյ լուաք, զի ի սեբաստիայ իբրեւ արք հինգ հազարք ապստամբեալք ընդդէմ փաշային, կոխեալ զախոռ նորա, զերիվարս նորա առեալ գնացեալ են. եւ թողեալ զկաղ երիվար մի, եւ ազդ արարեալ փաշային թէ ահա ' մեք գնամք, եւ դու հետեւեաց մեզ կաղ երիվարաւ, եւ հեգնեալ զնա մեծապէս: Վասն թոռան շահի պարսկաց` ասեն թէ թագազարդեցաւ ի Թֆլիզ, եւ խաղաց գնաց ի Սպահան, այսպէս հաստատեն. եւ թէ զնա հաստատեալ իցէ ի թագաւոր ` Մօսկոֆ:
      
       Նուաստ ծառայ Աթանաս վարդապետ [Եպիսկոպոս]
       գրեցաւ ի պէկ օղլի 1757 ի յուլիսի 21