Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Բ Գերապատիւ եւ ամենամեծար տեառն Ստեփաննոսի աբբայհօր մերոյ ողջոյն ի Քրիստոս
       Թագաւորն երկրիս խեթիւ հայիւ ընդ ռայէս, ունի զբնական հակառակութիւն ընդ քրիստոնէից. արար զայնպիսի եասախ զգեստուց, որ ոչ է լուեալ յումեքէ եղեալ յառաջին դարս: Սով մեծ է յԱնատօլու, Տիրպէգիր գրեթէ ի հիմանց տապալեցաւ` յաղագս սովուն կոտորելով ժողովրդեանն. ստամպօլ եւս է նուազութիւն. սակայն գտանի հաց. թանկութիւն է ամենայնի առաւել քան զվենետիկ: Հէքիմօղլու Ալիփաշայն եկն յԻզմիր, կոչեցեալ յարքունուստ: Տանիմարքայն ի ստամպօլ էլչիութիւն հաստատեաց. բովանդակ թէրճիմաններն հայ են. պաշ թէրճիմանն է Քէպէճի օղլու Պօղոսն. իքինճին Զօհրապօղլուն. մեր Խօճասարն եւս յարեցաւ ի թէրճիմանութիւն. ֆռէնկքն յոյժ նախանձին: Քէման Ճօռճին նուագածու գերահռչակ` ծեր, եւ յերկուց աչացն կոյր, կոչեցաւ ի պալատ քեռ թագաւորին ի մէջ օրիորդաց` անդ էր միայն թագաւորն. կամեցաւ հարկանել զնուագարանն. սակայն թագաւորն արգելեալ, ասէ Կա'ց. եւ նա լռեաց. ասէ. ո՞ւր է բնակութիւն քո. ասէ ի Խուռուչէշմէ. ասէ. կա՞յ անդ եւ այլ տուն քրիստոնէից. ասէ. այո` քսան եւ քսանեւհինգ: Յորմէ՞ ազգէ ես, հա՞յ թէ հոռոմ. ասէ. հոռոմ է ծառայ ձեր: Յայնժամ ասէ ցնա ցասմամբ թագաւորն. ա~յ անհաւատ եւ հայհոյի. ո՞չ լուար զեասախ թագաւորական . որ տակաւին զբարձր եւ զկարմիր խալփախդ ոչ ես փոխեալ. եւ նա` ի խոստովանիլն զյանցանս, մօտի առ Ճօռճին. եւ առեալ զխալփախն, հարկանէ զգետնի. եւ դարձեալ դնէ ի գլուխն. եւ դարձեալ առեալ հարկանէ զգետնի . զայս արար երիցս. եւ ապա ասէ. ես այժմ դատապարտէի զքեզ ի մահ. սակայն խնայեմ ի ծերութիւն եւ ի կուրութիւն քո. եւ նոյնհետայն հրամայեալ ի բանտ պօստանճի պաշիլին տանիլ. եւ մինչ ածէին զնա լալով, յափշտակեաց թագաւորն զնուագարան նորա ի ձեռաց, եւ սկսաւ հարկանել զթիկունս այնչափ, մինչեւ խորտակեցաւ նուագարանն. եւ ապա եդին ի կոճեղս յերես ի վայր` շղթայ ի պարանոցս, եւ յայլ ուր: Այս պատմութիւն լիցի նշան սաստկութեան եասախին . եւ այսմ ոչ հաւատային, եթէ նա բերանով իւրով ոչ պատմէր մեզ: Պատրիարգն կամէր զսարգիս վրդ. ն ի Թէքիրտաղէ յառաջնորդութիւն ուղարկել, եւ ապա յԵրուսաղէմ յառաջնորդ, սակայն ոչ անսաց, որպէս ընդ նմա խօսեցաք եւս յաղագս այսր…:
      
       Նուաստ ծառայ Հ. Մկրտիչ վրդպ. [Ան. ]
       1758 փետր. 20 Կ . Պոլիս]