Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մխիթարայ եւ անոր Ուխտին հանդէպ տածած ամենամեծ համակրանքն ու յարգա'նքն է որ կը կարդանք Քահանայապետին առջեւ Աբրահամ կաթողիկոսէ արտայայտուած զգացումներուն եւ խօսքերուն մէջ:
       Կը պարունակէ վաւերաթուղթս նաեւ Պատրիարքին ջատագովական Մխիթարայ հրատարակած Աստուածաշնչին թարգմանութեան վաւերականութեանը մասին:
       Գերյարգելի տէրութեան ձերում որդիական յարգութեամբ ողջոյն մատուցանեմ
       Վասն գերապայծառ Պատրիարգին կողմանէ յայտ լիցի հրամանուցդ, որ հաստատ դիտաւորութիւն ունի Վէնէտիկ գալու ոչ այլ աղաքաւ այլ միայն հրամանքդ տեսանելու համար. Փափն հարցաւ իւրն թէ ո'ր ճանապարհաւ դառնալոց է ի յարեւելս եւ սա պատասխանեց. Թէպէտ դիուրին է ինձ Ալիկուռնայու վերայով գնալ բայց հարկաւորապէս պիտի Վէնէտիկ գնամ վասն Աբբա Մխիդարն տեսանելու աղաքաւ. եւ նա թէ ո'վ է Աբբա Մխիդարն, սա կրկնեց թէ այն է որ երկու Աստուածաշունչք յղեց Սրբութեան ձերում: Նա նորա հրամանուցդ եւ կռօնի մեծ արդիունքն ի վերայ յազգին հայոց կարճորէն ծանոյց. այդ երկու Աստուածաշունչին մինն իւր ձեռօքն Փափն շնորհեաց սորայ, հանդերձ այլ գրգելով. իւր հետ եղեալ անձինքն են սոքայ. Սահակ եպիսկոպոսն, տէր Նիկողայոսն եւ երկու աշխարհական ըսպասաւորք, մինն հալէպցի եւ միւսն էնկուրցի. թէպէտ ետոյ ի ժամանակին կու ծանուցանեմ եթէ սոքայ իւր հետն կուգան թէ ոչ, քանզի տէր Նիկողայոսն կամի բաժանվիլ վասն ազատաբար ապրելոյ:
       Ամսիս Զ. ին քոլէճի տօնն էր, որոյ աղաքաւ մեծաւ յարգութեամբ սեղան կոչեցին զՊատրիարգն, ուր ետ սեղանին ընդ մօսինեօր Մօնդին եւ մօնսինեօր Ասիմանին խոսակցութիւնս եղեր է ի վերայ Աստուածաշուչին, քանզի ասած են նոյն մօնսինեօր Մօնդիին թէ Աստուածաշունջն տարբերութիւն ունի Մսըռտմա ? աստուածաշունչէն, եւ Պատրիարգն ճարտարաբար պատասխանելոյ նոյն մօնսինեօր Մօնդիին եւ անդ եղելոց ոչ միայն ոչնչացոյց զկարծիքն նոցին, այլ եցոյց նոցա թէ որչափ ջանիւ եւ աշխատութեամբ ներկայութեամբ Է լեզուով Աստուածաշունչի սրբագրեցեալ է եւ ուղիղեալ ամենայն սըղալանց. այս պատճառաւ տեսեր է Բ Աստուածաշունչ մոտ նոյն մօնիսինեօր Մօնդին…:
       Աղա Պետրոսն մինչեւ յաժմս երբեմն գնալու եղաւ եւ երբեմն մնալու. եւ յաժմս մին քանի խընդիրք ունի Փափէն վասն որոյ պիտի սպասէ:
       Ծառայ [պատկերահան ] Յոհաննէս
       Ամի տեառն 1743 յունվարի 12 Հռովմ]