Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հայկական Խորհրդատետրին ինչ ինչ մասերուն շուրջ յարուցուած յոյժ կարեւոր եւ հետաքրքրական հարցեր կը պարունակէ հետեւեալ յարգի վաւերաթուղթը:
       Գերապայծառի Տեառն Տեառն Մխիթարայ Աբբայ Հօրդ մերոյ գերազանցի Աստուածաբանութեան վարդապետիդ
       Վսեմագունի յարգութեամբ եւ բազմաւ սիրով ողջունիւ յայտ լիցի, զի յայսմ ամի եկն աստ ի կոստանդնուպօլիս ոմն թիֆլիզեցի ուղղափառ քահանայ Տէր Գաբրիէլ անուամբ, որ գնացեալ է յերկիրն Լէհաց եւ քաղաքն ըՍտանիսլաւ (ուր նստի Ստեփաննոս վարդապետն լէհացի դիպեալ է ոմանց նորագունից կարգաւորաց ուսելոց ի լաթին դպրատան անդ եղելոյ, որոց տեսեալ զխորհրդատետրն` վերոյասացելոյ քահանային (զսրբագրեցեալ խորհրդատետրն ի սրբոյ Ժողովոյն ասեմ զոր մեք ի կիր առնումք ) ասացեալ են , թէ զայս խորհրդատետրս սրբագրօղն ոչ գիտելով բարեպէս զլաթին լեզուն, չէ բարեպէս սրբագրեալ եւ թիւր հասկացուցեալ է սրբոյ Ժողովոյն. ուստի է ասացեալ են այն բան [«]որ աղբիւր… ես կենաց[»] աղօթին, ուր ասէ (Տպաւորեա յոգւոջ սոցա զձեւ մարմնոյ ցուցակի ), այլ ասելի է այսպէս (տպաւորեա ' յոգւոջ սոցա զայս գոլ ճշմարիտ մարմին եւ արիւն Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի ) տարածելով ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի զզօրութիւն բանին, եւ այսու կերպիւ սրբագրեալ են զխորհրդատետրն այսմիկ քահանայի որ այժմ բնակի աստ, եւ բաց յայսմանէ ներմուծեալ են զերկու աղօթս ի յերկու տեղիս ասելով թէ պակասէ այս խորհրդատետրս եւ ի մեր կատարեալ խորհրդատետրէն լրացուցանեմք զսա. արդ առաջին աղօթն այս է. Զքեզ ուրեմն ամենագթած հայր ի ձեռն Յիսուսի Քրիստոսի որդւոյ քոյ տեառն մերոյ, խոնարհեալք աղաչեմք եւ խնդրեմք, զի ընկալցիք եւ օրհնեսցես զնուէրս զայս, եւ զտուրս, եւ զսուրբ պատարագս ամբիծ, զոր քեզ մատուցանեմք, վասն զի սուրբ սուրբ սուրբ ես: Զայս աղօթս գրեալ են զկնի աղօթին [«]արժան է ստուգապէս եւ իրաւ[»] եւ այլն: Երկրորդ աղօթն այս է. Երկիր պագանեմք քեզ Քրիստոս փրկութիւն աշխարհի, բան Հօր պատարագ կենդանի ճշմարիտ մարմին, անարատ Աստուած, եւ կատարեալ մարդ. որպէս բերանովս խոստովանիմ , նոյնպէս եւ հոգւովս դաւանիմ եւ հաւատամ, աղաչեմ զքեզ որդի սուրբ Աստուած տէր ամենակալ, շնորհել մեղաց իմոց զթողութիւն, եւ տալ ծառայիս քում զոգի զգաստութեան, որ եւ փրկեցայց քեւ ի յաւիտենական հրոյն վասն կամաւոր չարչարանաց քոց. զի դու ես ճշմարիտ Գառն Աստուծոյ, որ բաշխիս ի փրկութիւն ազգի մարդկան եւ բառնաս զմեզս աշխարհի: Զայս աղօթս գրեալ են յառաջ քան զաղօթն. Նայեաց տէր մեր Յիսուս Քրիստոս յերկնից, եւ այլն: Բաւ է ողջ լերուք:
      
       1733 յունիսի 29 [Կ . Պոլիս]
      
       Ն. Ծ. Տ[էրութեան ] Հ. Թօմաս Վ[արդապետ]