Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Կը շարունակէ Հ. Միքայէլ իւր օրագրական լուրերը ժամանակակից պատերազմին եւ անոր ընթացքին շուրջ հետեւեալ թուղթերուն մէջ: Գերյարգեցելոյ Աբբայ Հօրդ մերոյ, տեառն տեառն Մխիթարայ Աստուածաբանութեան Վարդապետի
      
       Յաւուր յայսոսիկ լուաք, թէ ի յԷռտէլու նահանգն մերձ Սիպինու, ժամանեալ են քանի մի Ռ տաճիկք, այն կողմն եղեալ գումանտանթէն փռինչիփէ Լօգօվիցն, լուեալ, ի մէջ առեալ են զտաճիկսն, 1500 չափ տապաստ արկեալ են, եւ զայլս փախստական արարեալ: Նաեւ բազում գիւղօրէք Ուլհաց ապստամբեալ ի կայսերէն, ի կողմն տաճկի են, իւրեանց մի մեծ եպիսկոպոս մէթրօփօլիտ գնացեալ յորդորեալ է զի հնազանդիցին կայսերն, ասացեալ են նոքա: Որպէս այս ձեւովս եկիր գնայ բարով, քեզ շնորհէք: Եթէ այլ անգամ գաս այսու ձեւով զքեզ կախենք մինչ ի 7 տարուանիս հասնի, երբեմն եւս լուաք թէ զմի եպիսկոպոս իւրեանց մատնեալ են ի ձեռս տաճկաց: Վասն այսորիկ ի կողմանէ կայսերն ելեալ է հրաման զի ի 7 ամաց ի վեր կոտորեսցեն զամենայն ապստամբ Ուլահսն, այս գործս առնօղքն, եօթն Ռ զօրք եւ գատանայք են, որ շրջին եւ առնեն… :
       1739 Յունվարի 31 ի Պէլրղատ Պատրաստական ծառայ ամենայնի Հայր Միքայէլ Վրդ. Սեբաստացի :