Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Այս նամակագիրը Յովհաննէս վրդ. Թասպասեան, գրութեանս թուականին ընտրել եպիսկոպոս Մարտինու», յաջորդն է Մելգոն Մարգար Թուխմանեան եպս. ի նոյն վիճակին: Այս թղթով ցոյց կու տայ Մխիթարայ գործին հանդէպ իր ունեցած մեծ յարգանքն ու համարումը:
       Երիցս յարգելի Ստեփաննոս Աբբայիդ եւ սուրբ միաբանութեանդ ողջոյն ի տէր
       Յանցեալ ամսոջ իտալեան գրով Հայրութեանդ ծանուցի, որպէս թէ սուրբ Հայրն մեր Մարգար վարդապետն մատուցեալ ըստ սովորութեան զսուրբ պատարագն յառաւօտուն Հոկտեմ. վերջին. եւ յերեկոյին կատարեալ զնախատօնակն ամենից սրբոց, եղեւ յանկարծակի հոգէվար, զոր քահանայքս օծեցաք եւ ի հինգերորդ ժամու աւանդեաց զիւր հոգին: Յետոյ նոյեմբ. 20, հաւաքեցին յեկեղեցին կղերիկոսքն եւ ժողովրդապետն, եւ եդեալ ի միջի զսուրբ նշանն եւ սուրբ զԱւետարանն եւ նախ մատուցեալ նախ զպաղատանս առ սուրբ Հոգին, ընտրեցին ամենեքեան միաբան զմեղաւորս: Զոր ընտրութիւնն եւ ես ապաւինեալ յաստուածային օգնութիւն, եւ յաղօթս եղբայրութեան ձերոյ եւ ամենից սրբոց ընդունեցի:
       Ահա զայս ինչ երիցս մինչեւ ցայսօր գրեցի սուրբ ժողովոյն եւ երկիցս սիրելիութեան ձերում, որպէս զի եւ դուք հոգասջիք զմեզ աղօթիւք եւ գործով ստիպելով զասացեալ սուրբ ժողովն յայտնել մեզ փութով զկամս իւր. եւ վասն ձեռնադրութեանս ծանուցանել մեզ: Եթէ ոք գտանեցիւր որ եկեալ առ մեզ ձեռնադրեցէր զմեզ, այլ լինէր յոյժ մեծ ողորմութիւն . բայց զայս ոչ կարծեմ կարելի: Իսկ եթէ կամի զմեզ հրովարտակաւ իւրով առաքել յուրեք, մեք հնազանդ եմք ամենեւիմբ եւ ի կամաց նորա կախեալ եմք:
       Դարձեալ խնդրեալ էի ի ձէնջ յայտնել մեզ եթէ կարելի է զմի ոք ի վարդապետաց ձերոց առաքել առ մեզ որ լիցի ընդ իս իբրեւ օգնական: Նաեւ եթէ կամք է, զի առաքեցից առ ձեզ զերիտասարդ մի ընտրեալ, որ ի ձէնջ առաջնորդեալ ժամանակ մի դարձցի առ մեզ, հոգալով մեք վասն ծախուց նորա, զի մի ' լիցի ձեզ ծանրութիւն. եւ զայս յայտնեսջիք մեզ: Վասն հասանելոյ գրգուկս եւ վասն տպագրութեան նորա, մինչեւ ցայժմ սպասեմ պատասխանւոյդ: Եւ յանձնելով զիս եւ զհամօրէն աստի եղեալ քահանայս հոգունակ սիրոչ ձերում , մնամ
      
       Նուաստ ծառայ Յոհաննէս վարդապետ Թասպազեան
       1767 դեկտ. 16 ի Մէրտին