Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ստեփաննոս Լեհացւոյ բառգրքին նկատմամբ, որուն շուրջ ասկէ առաջ ուրիշ նամակներ ալ զբաղեցան, Հ. Գէորգ Պաղտատեան հետեւեալ նամակէն առաջ գրած է նոյն տարւոյ մարտ 20-ին առ Հ. Իգնատիոս այսպէս. «Զտետրն բառգրքին բերի եւ ետու Հ. Սիմոնին. եւ յոյժ հաւանեցան ամենեքեան. ուստի խնդրէ զեղբայրութենէդ զի եթէ հնար է ջանասցես ի ձեռս բերել զբոլոր բառգիրքն. կամ օրինակելով, եւ կամ գնելով. մեր Հ. Յովսէփն կարէ օրինակել: Զայսմանէ մեզ բարւոք տեղեկութիւն տայցես մանրամասնաբար»: Իսկ ուրիշ տեղեակ վարդապետ մը վերոգրեալ նամակէն վերջ Մայիս 4-ին հետեւեալը կը ծանօթագրէ. «Հ. Կարապետն մեր գրէ առ մեզ թէ բառգիրքն Ստեփանեան է ստամպօլ, զոր առաքեալ են ի Լեհաստանու տպագրել տալ Ստամպօլ. ուստի ո'րչափ կարէք ջանացէք ի ձեռն բերել «զայն» (Գրեալ առ Հ. Իգնատիոս):
       Հետեւեալ վաւերաթղթէն պիտի իմանանք բառգրքին վիճակն ու գրական արժէքը:
       Վ. Հ. Իգնատիոս Վրդ. ին մերում կրօնակից եղբօր բազում սիրով ողջոյն խնդաւէտ ի քրիստոս յիսուս
       ընկալեալ եւ զերկուս թուղթս ի բառգրքէն Ստեփանոս վարդապետի կամենցացւոց զգրեալսն առ ի ձէնջ, յոյժ զարմացաք, զի ոչ կարծէաք . եւ թէպէտ գտանին ի նմա սխալանք, սակայն զիա'րդ եւ է լաւագոյն է քան զՎիլօթին, եւ մեզ ծառայէ վասն լատին բառգրքին, եւ յայլ պէտս. արդ` աղաչեմ զքեզ հ. պատուական, զի ջանասցիս ամենայն փութով ի ձեռս բերել զայդ բառգիրքն, եթէ գնելով, եւ եթէ օրինակելով դու, կամ հ. Յովսէփն. այլ եւ տեղեկասցիս, միթէ՞ բոլորն աւարտեալ է, թէ ոչ, կամ ո՞ւր գտանի, եւ այլն, արդ` այսմ ամենայնի տեղեկացեալ ծանուսջիք աբբահօրն, զի ըստ այնմ հրաման տացէ առնել, որ ինչ պարտ է. այսմ թղթոյ զպատասխանին փութով յղեսջի'ր առ մեզ:
      
       Անարժան ծառայ եւ անպիտան Հ. Սիմոն վրդպ . Մխիթարեան
       Յամի տեառն Ռ. Չ . Ծ. Ջ. [1756] ի մարտի ԻԲ