Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Քրիստոսի Ծննդեան առթիւ Մխիթարայ շնորհաւորագոյն պատասխան մ'է հետեւեալը, որ միանգամայն կը ցոլացնէ Կիլիկիոյ մեր Առաջին Դիտապատեին տածած յարգանքն ու սէրը առ մեր Եր. Հիմնադիրը:
       Ամենայարգելի եւ ամենգովելի եղբօրդ իմոյ Մխիթար Աբբայհայր աստուածաբան վարդապետդ Ողջուն
       Առաջին եւ երկրորդ եհաս առ իս գիր, բայց ի տկարութեան եւ ի սպաղանաց ոչ կարացի գրել. ներեա վասն Յիսուսի. իսկ վասն աւետեաց մեծի ծնընդեան Էմանուէլի, յոյժ շնորհակալ եմ: Խնդրեմ Յիսուսէ որ ծնաւ ի սուրբ Կուսէ, միշտ ծնցի ի մաքրագոյն սրտի քոյ եւ քոյայնոցն: Իսկ ի մտանել նոր տարոյն, պէսպէս պահպանիչ եւ գործադրիչ նոր շնորհօք զարդարեսցէ միշտ առ միշտ ամէն: Բազում բանք գոն խօսիլ ընդ Վերապատուելի եղբայրութեանդ քում, կրկին ոչ յունիմ ժամանակ. եթէ կամի աստուած բերան առ բերան խօսիլ, յայնժամ լնանի փափաք եւ իղձ սրտիս: Խնչրեմ զի ծանուսցես Երէմիեա վարդապետին շուտով յղեսցէ իւր եղբօր որդին, եթէ հաճի ինքն բերցէ. զի յետ իմոյ ելանելոյ ոչ կարէ մտանել մանուկն ի Դպրատուն, իսկ յաժմ աստուծով աներկբայ մտանէ. վաղեմի սիր[ել]ին իմ պարոն Յովանէսն, Աղաչայ Պետրոսն, համեստ ընկ[եր]աւն ի նիբօթիւն, եւ եւս մերայինք զսուրբ աջդ համբուրեն: Վերջեմ զբանս ժտելով յատուկ յիշել զտառապեալս ի սուրբ յաղօթս որպէս զմի ի թշնամեաց. ողջ լեր ի փարծանս սրբոյ եկեղեցոյ մնամ
       Պատրաստ ծառայ Ամենապատուելի Եղբայրութեանդ Նուաստ Պետրոս Կաթողիկոս Հայոց Հաստատեալ ի սրբոյ Գահէն
       1742 Դեկտեմբերի 22 Հռովմ]