Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մայրավանքիս ընդհանուր նորոգութեան պատմութեան բաժնին համար կը գտնենք հետեւեալ վաւերագիրը, որ որքան կարեւոր մեզ` նոյնքան հետաքրքրական պիտի ըլլայ անշուշտ ազգայնոց:
       Պայծառօրէն կը տեղեկագրուի Ս. Ղազար Կղզեկիս զանգակատան հիմնարկութիւնն ու շինութեան սկզբնաւորութիւնը, որոյ նկատմամբ չկայ մասնաւոր ծանօթութիւն մը Մխիթարայ վարուց կենսագիրներու հրատարակութեանց մէջ:
       Աստուածասիրի եւ սիրելւոյ մօր իմոյ Նուրէ Գատընին, եւ բարեպաշտօն եղբարցդ իմոց ազնուականաց Նիկողայոս Աղային, Յակոբ Աղային, Յոհաննէս Աղային եւ Յարութիւն Աղային, բազում սիրով ողջոյն: Իսկ յաղագս շինուածոց զանգակատան թէ կամիցիք գիտել ինչ, որպէս գրեցի յառաջնում թղթի` եթէ հանդերձեալ եմք զհիմն նորա արկանել, նոյնպէս եւ կատարեցաւ օգնականութեամբ տեառն, եւ ամենայն դիւրութեամբ` յամսօրեայ աւուրս յաւարտ հասուցեալ հիմն անդնդախոր եւ հաստադրական, ք յամսեանն հոկտեմբերի: Եւ այժմ քարինք տաշեալ կան եւ ամենայն նիւթ պատրաստական. եւ սպասեմք քանի մի աւուրս, մինչեւ պարգեւեսցէ տէր զԱբբայհօր մերոյ զկատարեալ առողջութիւն ի դժուարին ի հիւանդութենէ, որ պատահեաց նմա յաւուրս յայսոսիկ: Զոր թէ տէր շնորհեսցէ, ակն ունիմք ընդ հուպ ի զատիկս սկիզբն լինիլ բարձրանալոյ շինուածոյս ի փառս Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ եւ ի պարծանս ձեր: Առ որոյ շինութիւն խնդրեմ զեղբարցդ իմոց նպաստ. անյապաղ զդրամսն հասուցանել, անսուտ զձեր խոստումն առնելով, որպէս եւ պայմանեալ ժամանակի լրումնդ պահանջէ, եւ այնպէս իմոյ եւ ձեր փափաքանաց առնել կատարումն:
      
       Ազնուականութեան ձերում
       Յամենայնի պատրաստական Նուաստ ծառայ Հայր Վրթանէս վարդապետ [Ասկերեան]
      
       Յամի տեառն 1749 ի մարտի 20 [Վենետիկ]