Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մխիթարեան նամակագիրը կը սրբագրէ Ֆրանսացի Գաբրիէլ անուն վեգարաւորին պատրաստած Լատին-Հայ բառանի մը ընծայական թուղթը, որ պիտի մատուցուի Ֆրանսայի թագաւորին:
       Ամենապատիւ տեառն տեառն Աբբահօր մերոյ խոնարհական ողջոյն 1772 փետր. 6
       Փատրի ոմն ի գաբուջինաց Գաբրիէլ անուն, ուսեալ զլեզուն հայոց, արարեալ էր զբառարան ի լատին լեզուէ ի հայ բարբառ իբրեւ զՎիլօթն. եւ հանդերձեալ էր երթալ ի Գաղղիա, եւ հրամանաւ արքային տպագրել զայն. զթուղթն ընծայութեան բառարանին առ թագաւորն գաղղիացւոց, որպէս օրէն է առնել եւ տպագրել ի ճակատս գրոց, ետ ցիս եւ խնդրեաց յինէն սրբագրել զայն ըստ մերում ոճոյ. եւ ես սրբագրեալ զայն ըստ կարի իմում, իբրեւ ետու նմա, նա այնչափ հաւանեցաւ ընդ այն, մինչեւ ոչ յագէր յընթեռնլոյ զայն. եւ աննախանձ յերեսս իմ առաջի այլոց գովէր եւ համբաւէր. եւ ասէր, տեսանէ՞ք զայս կարգաւոր, գերագոյն քան զիս է յարհեստս ճարտասանութեան. եւ ես կամաւ զայն այնպէս սրբագրեցի, զի նա զայն յառաջագոյն քան զիս այլոց հայոց տուեալ էր սրբագրել, եւ նոքա հրաժարեալ էին. եւ ասացեալ. զայդ գործ կարօղ են առնել միայն կարգաւորքն վենէտիկեան սուրբ Ղազարու մենաստանին:
      
       Նուաստ ծառայ Հայր Դանիէլ վրդպ.