Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Սառաֆեան արք. ի այս թուղթը` իր կեանքի վերջին օրերուն յայտագիրը կու տայ: Ակնարկած նախորդ գիրը չունէր մեզ մասնաւոր կարեւորութիւն մը:
       Վերստին յայտարարութիւն գերյարգութեանդ` հանդերձ ողջունիւ եւ սիրով ի Քրիստոս Յիսուս
       1772 Սեպտեմբերի Դ ի Կոստանդնուպօլիս
       Անցեալ փօստիւն ծանուցաք Վեհանձնութեան քում, թէ ձեռամբ Էրարտօ Ռիէշ կոչեցեալ անձին, որ է ի Վիէնայ, եւ միջնորդութեամբ Փէթրօ Զաքարիային , որ է աստ` հասանելոց է առ քեզ մերթ հազար ղռշ. եւ մերթ աւելի կամ պակաս, որ է իմ դրամն. եւ ծանուցաք հրամանուցդ, թէ առեալ զայնս պահեսցես ի քեզ, մինչեւ զհասանիլն իմ աստուծով ի յայդր կողմանս: Եւ այժմ զնոյնն կրկնեմ քեզ, զի վասն Աստուծով` առանց ձանձրանալոյ կատարիցես զխնդիրս մեր: Վասն զի գուցէ ոչ կարիցեմ զայլ գիր ինչ գրել քեզ աստուստ, վասն նաւարկելոյս, որ ի մէջ սեպտեմբերի ամսոյս լինելոց է. եւ երեւի թէ, դէպ ի Մարչիլիայի նաւելոց եմք, առ ի չգտանելոյ ուղղագնաց նաւ առ Վնէժդ. եւ այսու ամենայնիւ ողջ լիցիս ի Տէր` հանդերձ քոյայնովքդ, զորս ողջունիմ սիրով, բաւ է :
       Փափազեան մահտեսի Ստեփան սիրազնոյն մերոյ` ողջոյն եւ օրհնութիւն ընծայեմ
      
       Նուաստագոյն ծառայ Տեառն Սարգիս Վրդպ. եւ այլն