Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Կարճառօտ նամա'կ մը, որ բաց ի գորովանք գեղեցիկ արտայայտութենէ մը առ Մխիթար, կը ներկայացնէ մէկ երկու դէպքերու հետ ազգային սովորութիւն մը Գլուժի հայ գաղութին մէջ:
       Օ. Յ. Ք. Գերապայծառի եւ Գերյարգեցելոյ տեառն Մխիթարայ Աբբայի Հօրդ մերում մեծաւ խոնարհութեամբ մատուցանեմ զողջոյն, եւ այլն.
       Որպէս մեղուն փափաքի գարնանային եւ ամառնային ծաղկանց, զի անտի ծծիցէ զքաղցրութիւն մեղարն, նոյնպէս եւ ես տառապեալս փափաքիմ գարնանային եւ ամառնային քարտիզաց Գերյարգելութեանդ, որպէս զի անտի ծծիցեմ զքաղցրութիւն մխիթարութեան…: մի քարտէզն Գերյարգելութեանդ (թէպէտ եւ իցէ կշտամբողական ) արժէ ինձ աւելի քան զհազար Առմէնօպօլիս եւ Էլիզապէթապօլիս: այժմ վերստին սկսեալ է ժանտամահն ի Հոնկարիայ, եւ առաւել քան զառաջինն արգելեալք են ճանապարհքն: Ի պէջէն կարեն անցանել առ մեզ առանց գօնդօմացիայի. բայց աստի ոչ կարեն անդր անցանել: Իսկ Հայք բազմիցս գնան ի Պէջն Բօշդայով…: Ծեր տէր Նիկօլն վաղճանեալ է…: Աստ թանկութիւն հացի է, եւ սիրոյ եւ միաբանութեան մանաւանդ ի մէջ հայոց…:
      
       Պատրաստական ամենայնի
       Նուաստագունեղ ծառայ Հ. Թէոդորոս Յովհաննիսեան Կրօնաւոր ի Կարգէ Ս. Ա . Աբ.
      
       Յամի Տեառն 1740 Օգոստոսի 7 Ի Գլուժին սէմինարն